Komisár dopingovej kontroly

Komisár dopingovej kontrolyKomisár dopingovej kontroly vykonáva časť dopingovej kontroly, ktorá pozostáva z odberu vzoriek biologického materiálu športovca a bezpečného transportu odobratých vzoriek do antidopingovej agentúry alebo akreditovaného laboratória. Pri odbere vzoriek biologického materiálu postupuje podľa stanovených inštrukcií a v komunikácii so športovcom prejavuje rešpekt a profesionálne vystupovanie. Na výkon tejto činnosti komisár dopingovej kontroly je poverený antidopingovou agentúrou a vyškolený v súlade so Svetovým antidopingovým programom. V intenciách delegovaného výkonu kontroly komisár dopingovej kontroly má podľa zákona postavenie verejného činiteľa. Nesmie byť členom športového zväzu, ktorého športovec sa podrobuje dopingovej kontrole, nesmie byť osobou blízkou športovcovi alebo športovému odborníkovi v danom športe, ktorý sa podieľa na príprave športovca a musí byť bezúhonný. Komisára dopingovej kontroly v SR menuje a odvoláva riaditeľ Antidopingovej agentúry SR.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496322/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENDoping control officer
SKDopingový komisár
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Výkon práce dopingového komisára upravuje smernica Antidopingovej agentúry SR o dopingovom komisárovi, asistentovi dopingového komisára a komisárovi pre odber vzorky krvi.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz dopingového komisára podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 91 ods. 3)
Poznámka: Odbornú prípravu a vydanie osvedčenia garantuje a zabezpečuje Antidopingová agentúra SR.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3422
SK ISCO-08
3422006
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
3422006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania biologického materiálu na vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
E-knihy
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
osobitosti boja proti dopingu a suplementácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
národné a medzinárodné dohody a dohovory o ochrane športovcov a ľudských práv
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
etika a integrita športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
medzinárodné normy na testovanie a vyšetrovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
postup podávania informácií a pokynov športovcom pri odbere vzoriek
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie presného časového harmonogramu stanovených úloh a povinností v súvislosti s dopingovou kontrolou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
vykonávanie dopingovej kontroly
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
vyhotovovanie zápisníc z dopingovej kontroly
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
profesionálne vystupovanie pri podávaní informácií a pokynov počas výkonu dopingovej kontroly
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
odber vzoriek na laboratórne analýzy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
preprava odberov z dopingových kontrol do laboratória
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Info etika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.