Učiteľ druhého stupňa základnej školy

Učiteľ druhého stupňa základnej školyUčiteľ druhého stupňa základnej školy poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakov druhého stupňa základnej školy, zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania, vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu a spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496315/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENSecondary school teacher
SKUčiteľ druhého stupňa základnej školy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Doklad preukazujúci bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2341
SK ISCO-08
2341002
ESCO
739
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2341002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
povinná pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika metód sebavzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rôzne formy motivácie detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Aditívna výroba (3D tlač)
7
špeciálne edukačné, korekčné a stimulačné programy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy diagnostiky a autodiagnostiky výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy aplikácie a integrácie teoretických základov projektovania, realizácie a hodnotenia vo vyučovaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy porovnania podmienok, princípov, obsahu, stratégie, metód, zásad, foriem, prostriedkov výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a charakteristiky základných princípov pri ich vypracúvaní, realizácii a hodnotení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, metodológia a epistemológia disciplín svojej predmetovej špecializácie v súlade s potrebami vzdelávania na nižšom sekundárnom stupni
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika biologických, psychologických a sociologických aspektov vývinu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Aditívna výroba (3D tlač)
7
špeciálna pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika súčasných teoretických modelov kognitívnej socializácie a vzdelávania žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika školskej legislatívy a školských dokumentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozoficko-metodické východiská, formy, druhy hodnotenia žiaka a ich psychodidaktické aspekty
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Otvorené vzdelávacie možnosti
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
metódy výskumu a vývoja v oblasti pedagogickej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
systém kariérneho rozvoja pedagogických zamestnancov a možnosti kariérneho rastu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývinová psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
školská a pedagogická psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
patopsychológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti škôl
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
hygiena detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
7
plánovanie a projektovanie edukačného procesu v súlade so školským vzdelávacím programom a individuálnymi potrebami uchádzačov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
vymedzenie cieľov vyučovania a ich formulácia v podobe učebných požiadaviek
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia didaktickej analýzy učiva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a reflektovanie všeobecno-pedagogických, všeobecno-didaktických a psychologických osobitostí učenia sa žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočnenie didaktickej analýzy učiva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpoznanie sociálno-patologických prejavov správania sa žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
transformácia vedeckého systému odboru do didaktického systému vyučovacieho predmetu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia projektov na prevenciu sociálno-patologických javov detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
vedenie bežnej pedagogickej dokumentácie podľa platnej školskej legislatívy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie žiakov objektívne a motivujúco vzhľadom na ich vývinové a individuálne charakteristiky, využívanie rôznych metód hodnotenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
identifikácia individuálnych charakteristík žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia s celoživotným vzdelávaním
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
komunikácia v písomnej i verbálnej podobe v materinskom a štátnom jazyku s verejnosťou a s rodičmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
používanie didaktických pomôcok vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Aditívna výroba (3D tlač)
7
realizácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
reflektovanie skutočného procesu učenia sa a jeho porovnanie s naprojektovaným procesom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Robotizácia vo vzdelávaní
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Video vo vzdelávaní
7
využívanie najnovších informačno-komunikačných technológií a mediálnych edukačných programov v pedagogickej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Aditívna výroba (3D tlač)
7
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Otvorené vzdelávacie možnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.