Angiológ

Angiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb tepnového, žilového a lymfatického systému a mikrocirkulácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore angiológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212061 - Angiológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
anatómia a fyziológia cievneho systému - tepnového, žilového, lymfatického a mikrocirkulácie
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
ako napr.: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, kardiológii, všeobecnej chirurgii, imunológii, klinickej onkológii, neurológii, geriatrii, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení cievneho systému
Špecifikácia:
princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení cievneho systému neinvazívnymi a invazívnymi postupmi ako napr.: angiografia, flebografia; metódy zhodnotenia anesteziologického a operačného rizika a pod.
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bol
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov cievneho a lymfatického systému
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami cievneho a lymfatického systému
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore angiológia
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore angiológia
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; ochorení cievneho systému
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore angiológia
Špecifikácia:
klinický obraz ochorení cievneho systému ako napr.: periférne obliterujúce artériové ochorenie, vaskulitídy, ochorenia extrakraniálnych prívodných mozgových artérií, ochorenia splanchnických artérií, tepnové aneuryzmy, vazoneurózy, kompresívne syndrómy, angiodysplázie a cievne nádory, chronické žilové ochorenia, povrchová tromboflebitída, žilová trombóza a pľúcna embólia, ochorenia lymfatického systému; akútne stavy a stavy ohrozujúce život v angiológii - akútna a chronická kritická končatinová ischémia, tromboembolická choroba a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore angiológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore angiológia
Špecifikácia:
postupy a indikácie chirurgickej liečby ochorení cievneho systému - angioplastika, stentovanie, angiochirurgické postupy, princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií a pod.
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie v angiológii
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
edukácia pacienta s periférnym artériovým ochorením -najmä úprava rizikových faktorov, tréning chôdzou; edukácia pacienta s chronickými žilovými ochoreniami - zásady kompresívnej liečby
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v angiológii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v angiológii ako napr.: ultrazvukové vyšetrenie - na končatinách, karotickom riečisku, na renálnom riečisku; pletyzmografické vyšetrenie; vyšetrenie mikrocirkulácie; angiografické vyšetrenie CT alebo MR a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v angiológii
Špecifikácia:
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v angiológii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických terapeutických výkonov v angiológii napr. pri: periférnych artériových obliterujúcich ochoreniach, vaskulitídach, diabetickej nohe, žilovej trombóze, pľúcnej embólii, chronických žilových ochoreniach - varixy, ulcus cruris, povrchovej tromboflebitíde; angioplastike (PTA) a stentovaní, sklerotizácii kŕčových žíl; pooperačná starostlivosť o pacientov operovaných pre periférne artériové obliterujúce ochorenie, pre stenózu karotickovertebrálneho riečiska, pre aneuryzmu aorty alebo periférnej tepny a pod.
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v angiológii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v angiológii
7
revízna a posudková činnosť v angiológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.