Algeziológ

Algeziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa na interdisciplinárnom princípe zaoberá komplexnou prevenciou, diagnostikou, liečbou tých bolestivých syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu príčiny alebo sú dôsledkom v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore algeziológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212063 - Algeziológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, všeobecnej chirurgii, imunológii, gynekológii a pôrodníctve, klinickej onkológii, neurológii, geriatrii, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s bolestivými syndrómami
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore algeziológia
7
klinický obraz bolestivých syndrómov
Špecifikácia:
špeciálne bolestivé syndrómy ako napr.: bolesti chrbta, myofaciálna bolesť, neuropatická bolesť, bolesti hlavy, reumatické bolesti, orofaciálna bolesť vrátane temporomandibulárnych bolestí, onkologická bolesť, pooperačná bolesť, poúrazové algické stavy, pôrodná bolesť, bolesť v neonatológii a pediatrii, bolesť v geriatrii a pod.
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika bolestivých syndrómov
Špecifikácia:
princípy taxonómie bolestivých syndrómov - IASP klasifikácia a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore algeziológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore algeziológia
Špecifikácia:
princípy a metódy liečby bolestivých syndrómov napr.: neuromodulačné techniky; fyzikálne a pohybové liečebné metódy u bolestivých stavov; anestetické postupy - nervové blokády, lokálne anestetiká, neurolytické látky - nežiaduce účinky a limitácie ich použitia; možnosti použitia chirurgických postupov a ich limitácia v liečbe bolesti; psychiatrické a psychologické behaviorálne postupy a pod.
7
prevencia bolestivých syndrómov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie bolestivých syndrómov
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia bolesti
Špecifikácia:
teoretické vedomosti z algeziológie - všeobecné princípy hodnotenia bolesti; terminológia bolesti, interdisciplinárny prístup v liečbe bolesti, organizácia pracovísk pre liečbu bolesti, psychologické aspekty bolesti, etické normy a princípy vo výskume a liečbe bolesti a pod.
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie bolestivých syndrómov - ópioidné, neópioidné a adjuvantné analgetiká
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
určenie pracovnej diagnózy
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v algeziológii
Špecifikácia:
vyšetrenie pacienta s nádorovou, nenádorovou a s akútnou bolesťou
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s bolestivými syndrómami
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v algeziológii
Špecifikácia:
aplikácia špecifických výkonov v liečbe bolesti: anesteziologické postupy - infiltrácie spúšťacích bodov svalov a šliach, infiltrácia sakroiliakálneho kĺbu, infiltrácia jazvy, blokáda periférneho nervu - jednorazová, blokáda hlavových nervov, Bierov blok - intravenózna regionálna blokáda, kaudálna tlaková blokáda, epidurálna lumbálna blokáda jednorazová, epidurálna lumbálna blokáda s katétrom, intratekálna blokáda - jednorazová, intratekálna blokáda s katétrom, jednorazová blokáda plexus brachialis, terapeutická blokáda ganglium stellatum, pôrodnícka analgézia; fyzikálna terapia - indikácia a aplikácia transkutánnej elektrickej nervovej stimulácie; psychoterapia bolesti a pod.
7
manažovanie starostlivosti o pacientov s bolestivými syndrómami
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v algeziológii
7
revízna a posudková činnosť v algeziológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.