Genetik

Genetik vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti aplikuje poznatky z humánnej genetiky a biológie do klinickej praxe a v jej rámci sa zaoberá prevenciou a liečebnou starostlivosťou o pacientov a rodiny s genetickými chorobami alebo v ich riziku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore lekárska genetika uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212057 - Genetik (lekár)
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
normálny rast a vývin, základy embryológie, mechanizmy abnormálnej morfogenézy, vrodené vývinové chyby
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, pediatrii, gynekológii a pôrodníctve, neurológii, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými geneticky podmienenými ochoreniami
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
epidemiológia genetických patologických stavov
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
etické dilemy v genetike
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore lekárska genetika
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore lekárska genetika
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia genetických chorôb rôznych orgánov a systémov; vznik, molekulárna, biochemická, chromozómová a bunková podstata ochorení; monogénové choroby s častým výskytom; onkogenetika, hemoblastózy, solídne tumory, syndromické neoplázie, prekancerózy; neurogenetika a psychiatria – nervovosvalové ochorenia, behaviorálna symptomatológia, mentálny regres, mentálna retardácia; chromozómové aberácie; mnohofaktorovo podmienené choroby; metabolické choroby - princípy biochemickej genetiky a pod.
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore lekárska genetika
Špecifikácia:
klinická manifestácia genetických chorôb v jednotlivých vekových skupinách
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v špecializačnom odbore lekárska genetika
Špecifikácia:
princípy a metódy klinických a laboratórnych diagnostických metód - postnatálnych, prenatálnych, predsymptomatických, predimplantačných, detekcie prenášačov ako napr.: princípy a metódy DNA diagnostiky; princípy dyzmorfológie a syndromologickej diagnostiky; princípy cytogenetickej a molekulovo-cytogenetickej diagnostiky; výpočet rizika pri mnohofaktorovo podmienených chorobách; princípy a metódy diagnostiky chorôb mitochondriálnej dedičnosti a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore lekárska genetika
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v lekárskej genetike
Špecifikácia:
metodické postupy výpočtu rizika, genetickej konzultácie; možnosti génovej terapie a pod.
7
farmakogenetika, farmakogenomika
Špecifikácia:
vzťah medzi genetickými polymorfizmami a odpoveďou na liečivá
7
humánna genetika
Špecifikácia:
bunkový cyklus; organizácia a funkcia genómu, nukleárny, mitochondriálny genóm; typy dedičnosti; základné biologické princípy mutagenézy, teratogenézy, epigenetické vplyvy; genetický polymorfizmus
7
prevencia ochorení
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej prevencie geneticky podmienených ochorení
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v lekárskej genetike
Špecifikácia:
indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód ako napr.: klinicko-morfologické vyšetrenie detských pacientov s vrodenými vývojovými chybami; vyšetrenie pacienta s neuromuskulárnym, neurodegeneratívnym, psychiatrickým ochorením; vyšetrenie párov s reprodukčnými poruchami; vyšetrenie pacientov a členov rizikových rodín s onkogenetickými chorobami, hemoblastózy, solídne tumory; dysmorfologické vyšetrenie; syndromologická diagnostika; laboratórne postupy DNA analýzy a interpretácia výsledkov; vyhotovenie a zhodnotenie cytogenetického preparátu (karyotypu); vyšetrenie pri chromozómových anomáliách, pri konsangvinite a environmentálnom riziku pre plod a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s geneticky podmienenými ochoreniami
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v lekárskej genetike
Špecifikácia:
aplikácia špecifických terapeutických výkonov pri: amniocentéze a ultrazvukovom vyšetrení; zhotovení rodokmeňa; genealogickej analýze; genetickej konzultácii monogénových ochorení rôznych orgánových systémov; konzultácii pred a po prenatálnej diagnostike; konzultácii pacientov a členov rizikových rodín s onkogenetickými chorobami, hemoblastózy, solídne tumory; genetickej konzultácii pri chromozómových anomáliách, pri konsangvinite a environmentálnom riziku pre plod a pod.
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v lekárskej genetike
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v lekárskej genetike
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.