Geriater

Geriater vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá dispenzarizáciou, prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou seniorov, osôb vo veku nad 65 rokov, s cieľom zachovania funkčného potenciálu, integrity osobnosti, dôstojnosti a kvality života seniorov na čo najvyššej úrovni.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore geriatria uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212006 - Geriater
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
s dôrazom na starnutie ako biologický proces, na fyzické a psychické zmeny v starobe; teórie starnutia a pod.
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, gastroenterológii, neurológii, všeobecnej chirurgii, ortopédii, psychiatrii, gerontopsychiatrii, imunológii, klinickej onkológii, rehabilitácii, paliatívnej medicíne, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s geriatrickým pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
etické problémy v starobe
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore geriatria
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore geriatria
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa a najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení v starobe
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore geriatria
Špecifikácia:
klinický obraz najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení v starobe – vnútorné choroby v starobe, duševné a neurologické poruchy v starobe, invalidizujúce choroby; zvláštnosti chorôb v starobe; imobilizačný syndróm; multimorbidita; geriatrické syndrómy; výživa v starobe a pod.
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v geriatrii
Špecifikácia:
princípy diagnostiky ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa a princípy diagnostiky ochorení v geriatrii ako napr.: diagnostika vnútorných chorôb, naliehavých situácií vo vnútornom lekárstve; princípy laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve; princípy geriatrického posúdenia a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore geriatria
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore geriatria
Špecifikácia:
postupy - kauzálnej, symptomatologickej, substitučnej, podpornej a rehabilitačnej terapie, farmakoterapie v domácej a ústavnej starostlivosti o starých ľudí, starostlivosti o obyvateľov domovov dôchodcov, paliatívnej starostlivosti; organizácia sociálnej starostlivosti o starých ľudí a pod.
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady a špecifiká farmakoterapie v starobe
7
prevencia ochorení v geriatrii
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v geriatrii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v geriatrii ako napr.: geriatrické hodnotenie sebestačnosti, funkčné hodnotenie priebehu demencie, test na hodnotenie depresie, vyšetrenie pacienta s pádmi, vyšetrenie kognitívnych funkcií, vyšetrenie pacientov s poruchami správania, posúdenie rizikovosti pacienta, posúdenie nutričného stavu, stanovenie rizika dekubitov, posúdenie záťaže opatrovateľov, urodynamické vyšetrenie, head-up tilt test, denzitometria, posudzovanie operačného rizika a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania pacientov v geriatrii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v geriatrii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických terapeutických výkonov v geriatrii, napr. pri: liečbe akútnych ochorení vo vyššom veku; liečbe a starostlivosti o pacientov s geriatrickými syndrómami, plánovaní domácej starostlivosti; zavedenie permanentného katétra u muža, zavedenie nazogastrickej sondy a pod.
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v geriatrii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v geriatrii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.