Rotný

RotnýRotný riadi a velí najnižším vojenským organizačným celkom do úrovne čata alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne. Zabezpečuje plnenie mierových a bojových úloh družstva. Organizuje, riadi a vedie odbornú prípravu a praktický výcvik podriadených. Velí družstvu v boji podľa rozkazov veliteľa. Zodpovedá za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených. Nesie zodpovednosť za pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť, vycvičenosť a bojovú výkonnosť družstva. Plánuje, realizuje, kontroluje a hodnotí vojenský výcvik a odbornú prípravu vo vojenskom výcvikovom zariadení. Riadi alebo zabezpečuje chod čiastkových úsekov, prevádzkových procesov alebo zložitých zariadení vo veliteľstve jednotky, štábu alebo vo vyšších veliteľstvách a štáboch. Plánuje, riadi, kontroluje a vykonáva vysokošpecializované technické alebo odborné práce podľa technologických postupov ustanovených normami, štandardmi, vojenskými a inými predpismi. Zo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496290/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a § 2, § 4, § 5, § 5a § 6 Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z . o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 319/2021 Z. z..
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 108 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08
0210
SK ISCO-08
0210007
ESCO
1
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0210007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém ošetrovania a poskytovania zdravotníckej starostlivosti v zariadeniach primárnej zdravotníckej starostlivosti a v poľnej mobilnej zdravotníckej jednotke
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V prípade odbornosti vojenské zdravotníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ochrany pred bojovými biologickými prostriedkami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Primárne v prípade zdravotníckej vojenskej odbornosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady prípravy, výcviku a velenia družstvu alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formy velenia v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva do úrovne čata alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne, systém riadenia prípravy a výcviku podriadených.
Perspektíva: Aktuálna
4
taktické postupy a činnosti jednotiek pozemných a vzdušných síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
3D mapy ako virtuálna realita
4
zásady a postupy zabezpečovania chodu subsystémov vojenských organizačných celkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy ženijného zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné metódy a princípy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zodpovednosti za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
4
formy a metódy plánovania, realizácie, kontroly a hodnotenia vojenského výcviku a odbornej prípravy vo vojenskom výcvikovom zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vnútorných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné práva a povinnosti profesionálneho vojaka a služobná disciplína. Princípy hodnotenia a priebehu služobnej kariéry profesionálneho vojaka. Etický kódex profesionálneho vojaka a vnútorný poriadok družstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola stavu výzbroje, techniky a materiálu družstva, ich úplnosti a pripravenosti na použitie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
služobné hodnotenie profesionálneho vojaka
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Hodnotenie priamych podriadených v rámci priebežného hodnotenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie úrovne výcviku a disciplíny podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie pomocných činností pri realizácii úloh zdravotníckeho zabezpečenia, poskytovanie starostlivosti pri lekárskych úkonoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí pre odbornosť vojenské zdravotníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia a použitie pridelenej techniky, osobnej zbrane a prideleného zbraňového systému s príslušnou muníciou, riadenie paľby z pridelených zbraňových systémov a bojových vozidiel
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Mechanizovaná a tanková vojenská odbornosť, delostrelecká vojenská odbornosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie odborných činností súvisiacich s likvidáciou výbušnín, munície a nástražných systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ženijná vojenská odbornosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
zúčastňovanie sa tuzemských a zahraničných vojenských operácií a cvičení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
príprava a výkon činností súvisiacich s plnením letovej úlohy, obsluha, diagnostikovanie, kontrola leteckej techniky pri úlohách výcviku a bojovej činnosti leteckého útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pri leteckej vojenskej odbornosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie bojových a mierových úloh družstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
4
zodpovednosť za pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť, vycvičenosť a bojovú výkonnosť družstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za prevádzkyschopnosť a bojovú pohotovosť vojenskej techniky a materiálu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie všestranného zabezpečenia podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie praktického výcviku podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
3D mapy ako virtuálna realita
4
organizovanie, riadenie a vedenie bojovej činnosti družstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie a výkon odborných činností pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie denného režimu družstva a kontrola plnenia denného poriadku a disciplíny podriadenými
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie, riadenie a vedenie odbornej prípravy podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Velenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva do úrovne čata alebo iného organizačného prvku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
4
plánovanie, realizácia, kontrola a hodnotenie vojenského výcviku a odbornej prípravy vo vojenskom výcvikovom zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Pyrotechnika
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.