Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér)

Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér)Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér) poskytuje odbornú pomoc, informácie, stanoviská, odporúčania a osobné finančné plány klientovi v súvislosti s finančnou službou poistenia alebo zaistenia. Zisťuje, hodnotí a spracováva nestranné analýzy poistného rizika. Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací alebo zaisťovací maklér) identifikuje riziká klienta a hodnotí ich významnosť, spracováva nestrannú analýzu poistného rizika a analyzuje služby poistenia alebo zaistenia, ktoré sú pre klienta dostupné na trhu. Na základe nestrannej analýzy dostupných poistných alebo zaistných služieb poskytuje klientovi odbornú pomoc, informácie a stanoviská súvisiace s poistením alebo zaistením a poskytuje klientovi odporúčania v súvislosti s osobným poistným plánom alebo zaistným plánom. Klientovi poskytuje konzultácie ohľadom výšky poistného alebo zaistného krytia a ostatných aspektov poistných alebo zaistných zmlúv, vrátane likvidácie poistných...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
496272/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENInsurance financial advisor
ENInsurance broker
ENReinsurance financial advisor
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)

Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 84 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2412
SK ISCO-08
2412001
ESCO
801
SK NACE Rev. 2
K65,K66
CPA 2015
K65,K66
Príslušnosť k povolaniu
2412001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia, kvantifikácia, hodnotenie, prevencia rizika.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Záväzkové právo, právo obchodných spoločností a ostatné súvisiace právne predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
4
občianske právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve /zaisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodnutie Komisie č. 2010/227/EÚ o elektronickom návode na použitie zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska,
Zákon č. 373/2021 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy dojednávania poistných/zaistných produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Využívanie rôznych aplikácií na vyhľadávanie poistných produktov podľa parametrov konkrétneho klienta, práca s internetovými portálmi porovnávajúcimi podobné typy poistných produktov rôznych poisťovní, práca s aplikáciami využívanými pri uzatváraní poistných zmlúv, ktoré stanovia cenu poistenia priamo konkrétnemu klientovi, internetové sprostredkovanie poistných zmlúv na diaľku bez osobného stretnutia s klientom.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické a netechnické zmeny v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti dokumentácie poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poistné podmienky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poisťovníctvo a zaisťovníctvo, druhy a metódy poistenia a zaistenia, rozsah krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri dokladovaní poistných udalostí a zaistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri poisťovaní či zaisťovaní a uzatváraní poistných/zaistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Využívanie rôznych aplikácií na vyhľadávanie poistných produktov podľa parametrov konkrétneho klienta, práca s internetovými portálmi porovnávajúcimi podobné typy poistných produktov rôznych poisťovní, práca s aplikáciami využívanými pri uzatváraní poistných zmlúv, ktoré stanovia cenu poistenia priamo konkrétnemu klientovi, internetové sprostredkovanie poistných zmlúv na diaľku bez osobného stretnutia s klientom.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy kalkulácie poistného/zaistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zaistenia v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
produkty v poisťovníctve a zaisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných/zaistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia investičných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie odporúčaní vo vzťahu k vykonávaným činnostiam a funkciám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba variantov, návrhov poistenia/zaistenia a programov poistnej/zaistnej ochrany
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Využívanie rôznych aplikácií na vyhľadávanie poistných produktov podľa parametrov konkrétneho klienta, práca s internetovými portálmi porovnávajúcimi podobné typy poistných produktov rôznych poisťovní, práca s aplikáciami využívanými pri uzatváraní poistných zmlúv, ktoré stanovia cenu poistenia priamo konkrétnemu klientovi, internetové sprostredkovanie poistných zmlúv na diaľku bez osobného stretnutia s klientom.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie relevantných legislatívnych zmien v danej oblasti poistenia/zaistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia a definovanie poistných rizík hroziacich klientovi a súvisiacich s predmetom poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie rizikových analýz a rizikovej správy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného/zaistného rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktualizácia údajov klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V poistných alebo zaistných zmluvách.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s klientom a komplexná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poistenia alebo zaistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Online komunikácia a konzultácie s klientom.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie konzultačných služieb v oblasti likvidácie škodových alebo poistných/zaistných udalostí klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Online komunikácia a konzultácie s klientom.
Perspektíva: Aktuálna
4
expertné konzultácie ohľadom neoprávnených nárokov na náhradu škody
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Obrana (expertná, právna a pod.) klienta pred neoprávnenými nárokmi na náhradu škody.
Perspektíva: Aktuálna
4
uzavieranie poistných alebo zaistných zmlúv v mene a na účet klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Využívanie rôznych aplikácií na vyhľadávanie poistných produktov podľa parametrov konkrétneho klienta, práca s internetovými portálmi porovnávajúcimi podobné typy poistných produktov rôznych poisťovní, práca s aplikáciami využívanými pri uzatváraní poistných zmlúv, ktoré stanovia cenu poistenia priamo konkrétnemu klientovi, internetové sprostredkovanie poistných zmlúv na diaľku bez osobného stretnutia s klientom.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.