Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva

Špecialista riadenia kvality v spracovaní drevaŠpecialista riadenia kvality v spracovaní dreva riadi a zabezpečuje proces manažmentu kvality vo výrobnom procese. Koordinuje činnosti v oblasti riadenia kvality procesov v spracovaní dreva. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje príslušné normy a predpisy. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov a finálnych výrobkov. Riadi procesy kvality výroby od vstupnej cez medzioperačnú až po výstupnú. Analyzuje a vyhodnocuje proces kvality výroby a navrhuje potrebné opatrenia. Aplikuje moderné systémy manažérstva kvality, riadi vzdelávanie zamestnancov v oblasti manažmentu kvality. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti riadenia kvality. Metodicky riadi kontrolórov kvality. Analyzuje príčiny a navrhuje nástroje na zvýšenie kvality a spolupracuje na riešení reklamácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496268/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKKvalitár
ENQuality manager
DEQualitätsmanager
SKInžinier riadenia kvality v spracovaní dreva
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141017
ESCO
518
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
2141017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Mediálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. manažment riadenia kvality, metódy a postupy kontroly kvality v spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
fázy procesu vykonávania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické inovácie priemyslu 4.0
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy dreva, jeho vlastnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania reziva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia v piliarskej výrobe, výrobné linky (sušiarenské a hydrotermické zariadenia a zariadenia na ochranu dreva a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Mechanické, fyzikálne, chemické a biologické.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment procesu údržby a opráv strojov a strojných zariadení pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy v spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
normy a normatívy v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady pre spracovanie dreva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment procesu spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality, ISO certifikáty napr. ISO 9001, ISO 19011.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie a technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické procesy piliarskej výroby, výroby kompozitných materiálov na báze dreva a energetické využitie dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, riadenie a kontrola kvality procesu spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
kontrola kvality v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring kvality vstupov, polotovarov a výstupov spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie parametrov kvality vstupných a výstupných materiálov v spracúvaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
kontrola dodržiavania technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti riadenia kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov kontroly kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie posudkov a protokolov kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie kvality a kontrola guľatiny v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technické skúšky kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov v spracovaní dreva, napr. kontrola kvality a rozmerov výrobkov v drevárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza procesu riadenia kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie procesu riadenia, predpisov v oblasti noriem kvality riadenia a implementácia zmien do predpisov a systémov riadenia kvality výroby, vrátane navrhovania nápravných opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie technologických inovácií priemyslu 4.0
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Vzdeláva sa v inovačných procesoch a metódach riadenia kvality, analyzuje prínos inovačných technológií pre výrobný proces, navrhuje ich implementáciu do výroby.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
navrhovanie nových metód skúšania a overovania postupov skúšania pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
navrhovanie a zavádzanie systému kvality v spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovávanie návrhov technologických postupov, noriem, predpisov a smerníc v oblasti kvality spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a metodické usmerňovanie kontrolórov kvality v organizácii pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie, motivovanie a hodnotenie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie auditu kvality v spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.