Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva

Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní drevaŠpecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti mechanického spracovania dreva, výroby kompozitných drevných materiálov a modifikácii dreva. Projektuje nové a inovuje už existujúce výrobné linky, sleduje a aplikuje najnovšie vedecké poznatky so zameraním na postupy komplexného a efektívneho využitia drevnej suroviny. Vyvíja a overuje nové inovatívne výrobky na báze dreva so špecifickými vlastnosťami a maximálnou pridanou hodnotou. Vedie, koordinuje a rieši zložité výskumné a vývojové úlohy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496265/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVýskumný pracovník
SKTechnológ výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti spracovania dreva, výskumu a vývoja.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141016
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
2141016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy tvorby inovačnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: So zameraním na oblasť spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používané v procesoch prvostupňového spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy hodnotenia navrhovaných projektov z ekonomického hľadiska.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
6
princípy rozšírenej reality, vizualizácie a modelovania procesov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Použitie je v oblasti návrhu a predaja nových materiálov na báze dreva, vývoja a predaja technológií pre spracovanie dreva.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
6
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. rezivo, kompozitné materiály na báze dreva, polotovary na výrobu nábytku, materiály na drevené konštrukcie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy mechanického a mechanicko-chemického spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre vstupné materiály, medzioperačnú a výstupnú kontrolu.
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývojové trendy v spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
7
metódy testovania vlastností dreva a výrokov z dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady súvisiace so spracovaním dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vypracovania projektov vo výskume a vývoji v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment procesu spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Manažment riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady projektovania technologických procesov a výrobných systémov pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Optimalizácia a výber technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
technologicko–ekonomické aspekty pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy tvorby technologických predpisov, technicko-hospodárskych noriem a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy modifikácie vlastností dreva, polotovarov a výrobkov z dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Hydrotermické, termické a chemické modifikácie dreva a výrobkov z dreva. Vplyv technológie výroby na vlastnosti výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
7
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v drevárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
technológia recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Technológie recyklácie dreva a výrobkov na báze dreva. Poznať vlastnosti recyklovaného dreva a vedieť ho použiť v nových výrobkoch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
3D tlač a materiály na priemyselné aplikácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: 3D technológie pre výrobu výrobkov na báze dreva. Technológie 3D tlače pre povrchovú úpravu kompozitných drevných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie pracovných postupov, prostriedkov a metód recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie princípov a postupov recyklácie starého dreva a výrobkov na báze dreva a vlastností recyklovaného dreva.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
vyhodnocovanie alternatív technologických procesov a výrobných systémov v spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Optimalizácia a zostavenie technológií, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
testovanie a hodnotenie vlastností dreva a výrobkov z dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metódy testovania a hodnotenie vlastností dreva a materiálov na báze dreva v drevárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia rizík, environmentálnych aspektov a dopadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Identifikovanie rizík, environmentálnych aspektov a dopadov z pohľadu technológií spravovania dreva a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
tvorba nových programov na CNC stroje
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Analyzovanie vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja. Uplatňovanie najnovších poznatkov a trendov v oblasti spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie a navrhovanie technológií na výrobu polotovarov a výrobkov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Konštrukčné a technologické projektovanie výroby (výrobky prvostupňového spracovania dreva, kompozitné materiály, polotovary a výrobky na báze dreva).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
projektovanie výrobných liniek na spracovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Projektovanie zostavy strojov a zariadení technologického procesu spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Fázy inovačného procesu. Efektívnosť inovácií v podniku. Inovačné centrá a klastre.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyvíjanie, modifikácia a inovácia výrobkov z dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výrobky prvostupňového spracovania dreva, kompozitné drevné materiály, modifikované materiály na báze dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
aplikácia navrhovaného optimalizovaného technologického postupu pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické procesy piliarskej výroby, procesy výroby kompozitných drevných materiálov, modifikácií dreva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
7
zavádzanie kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Aplikácia noriem a certifikátov kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie spolupráce s externými organizáciami/inštitúciami v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri výskume a vývoji v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výroba výrobkov na báze dreva 3D technológiami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: 3D technológie pre výrobu výrobkov na báze dreva a povrchovú úpravu kompozitných drevných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Použitie na návrh a predaj drevárskych výrobkov, materiálov a v oblasti vývoja a predaja technológií na spracovanie dreva.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
6
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
6
využívanie informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
využívanie automatizovaných a robotických meračských systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V procesoch prvostupňového spracovania dreva.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6
manažovanie výrobných procesov a zmien technológií spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.