Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií

Prevádzkový montér vodovodov a kanalizáciíPrevádzkový montér vodovodov a kanalizácií vykonáva montáž, údržbu, opravy a výmenu vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti. Preplachuje potrubné rozvody, dezinfikuje potrubia po opravách vodovodných sietí a prípojok a vykonáva tlakové skúšky. Vykonáva prevádzkovú údržbu a kontrolu potrubných rozvodov a zariadení na potrubiach v zmysle plánu prevádzkovej údržby. Na základe kontroly potrubných rozvodov vypracováva záznam so zistenými poruchami, ktorý je podkladom pre technické požiadavky na vypracovávanie plánov rekonštrukcií, opráv a údržby. Zúčastňuje sa funkčných skúšok novobudovaných potrubných rozvodov a vodovodných zariadení v rámci prípravy na preberacie konanie. Vedie záznamy o zásahoch na vodovodnej a kanalizačnej siete, spracováva podklady do technickej dokumentácie rozvodných sietí a spolupracuje pri dopĺňaní a aktualizácii mapových podkladov. Spolupracuje pri vyhľadávaní porúch na vodovodnej a kanaliz...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
496255/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Doklady o spôsobilosti pri preprave nebezpečných vecí (ADR osvedčenie o školení vodiča) podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7126
SK ISCO-08
7126002
ESCO
2152
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
7126002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady, metódy a postupy dezinsekcie, deratizácie a dezinfekcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Súvisiace s montážou, údržbou a opravami vodovodnej a kanalizačnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
environmentálne minimum
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy prevádzky vodovodov a kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Technické výkresy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Technické normy vo vodárenstve vzťahujúce sa na vodovody, kanalizácie a ich zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy montáže, údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy montáže, údržby, opráv a výmeny vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály na montáž a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
náradie a pomôcky na montáž a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy diagnostiky porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy tlakových a funkčných skúšok vodovodného potrubia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky odberu vzoriek vody z rôznych typov vôd, vzorkovacie objekty a zariadenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy spracovávania záznamov zozbieraných dát
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v materiáloch na montáž a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáž, údržbu a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti z hygienických dôvodov zásadne nevykonáva súčasne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
3
kontrola potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane diagnostiky skrytých únikov vody na sieti a prípojkách.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie tlakových skúšok vodovodného a kanalizačného potrubia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
spracovávanie podkladov do technickej dokumentácie vodovodných a kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane spolupráce pri dopĺňaní a aktualizácii mapových podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
3
spolupráca s dispečingom poruchovej služby
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, údržba a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, údržba, opravy a výmena vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
operatívne odstraňovanie porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, demontáž a výmena potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preplachovanie a dezinfekcia vodovodného a kanalizačného potrubia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
participácia na odbere vzoriek pitných a odpadových vôd na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.