Športový manažér

Športový manažérŠportový manažér je kvalifikovaný odborník v oblasti procesného, materiálneho a personálneho riadenia športových subjektov. Športový manažér plánuje a organizuje športové podujatia doma a v zahraničí, pripravuje a koordinuje marketingové a vzdelávacie aktivity, vypracováva stratégie a projekty, monitoruje a dohliada na uplatňovanie pravidiel a právnych predpisov, podieľa sa na vedení technického a administratívneho personálu. Zabezpečuje činnosti súvisiace so zberom dát, spracovaním štatistík a administráciou športovej a ekonomickej dokumentácie. Má možnosť pracovať v športových kluboch, športových zväzoch, regeneračných a fitnes centrách a iných organizáciách v oblasti športu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496248/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
1431
SK ISCO-08
1431001
ESCO
324
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
1431001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
4
základné ekonomické ukazovatele
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
právne formy podnikania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v športovom manažmente
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna transformácia verejnej správy
4
manažérske rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
4
právne aspekty športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontroling
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vypracovania výkazov, výmerov a rozpočtov k projektovej dokumentácii, kontroly a pripomienkovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Otvorené vzdelávacie možnosti
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Video vo vzdelávaní
4
platné normy a smernice vydané príslušným športovým zväzom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
4
pravidlá príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
druhy športov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy uzatvárania športových kontraktov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
historické, sociálne, právne a ekonomické základy športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
športový marketing a sponzorstvo
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Športová nositeľná elektronika
Podnikateľské vzdelávanie
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Video vo vzdelávaní
4
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných dohôd týkajúcich sa oblasti športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
4
strategické plánovanie rozvoja športového klubu/športovca
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dohľad nad personálnymi procesmi v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie a kontrola plnenia stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza potrieb a požiadaviek organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza procesov v oblasti účtovníctva a reportingu, vrátane návrhov zmien a ich implementácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
spracovanie štatistických výkazov týkajúcich sa oblasti športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
príprava a predkladanie požadovaných formulárov/správ/výkazov v oblasti športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia o športe s médiami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
4
vyjednávanie sponzorstva v rámci športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
príprava, vyjednávanie a uzatváranie kontraktov športového klubu/športovca
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti športového manažmentu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
4
organizácia a podpora športových súťaží
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie princípov manažmentu času
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
finančné riadenie projektov v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia medzinárodnej spolupráce športového klubu/športovca
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
finančné riadenie všetkých aktivít športového klubu/športovca
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
4
organizácia národnej a medzinárodnej činnosti športového klubu/športovca
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
koordinácia marketingových aktivít športového klubu/športovca
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Digitálna transformácia verejnej správy
4
organizácia, realizácia a vyhodnocovanie telovýchovných a športových aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Napr. turnajov, pretekov, súťaží, výcvikových táborov (sústredení) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.