Pracovník s mládežou

Pracovník s mládežouPracovník s mládežou je osoba, ktorá podporuje mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií, pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou, vrátane vzdelávacích aktivít za splnenia ďalších podmienok uvedených v Zákone č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou. Pracovník s mládežou prostredníctvom cielených aktivít a partnerského prístupu rozvíja potenciál mladých ľudí, vedie ich k pozitívnemu rozvoju osobnosti, aby boli schopní lepšie sa uplatniť v živote. Prispieva k ich zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a sebapoznaniu. Vytvára priestor na spolurozhodovanie mladých ľudí o veciach, ktoré sa ich týkajú, motivuje ich k angažovanosti a tak k budovaniu občianskej spoločnosti. Podporuje ich v profesionálnom aj osobnostnom rozvoji, pomáha im rozvíjať mäkké zručnosti. Pri plnení týchto úloh spolupracuje s rôznymi aktérmi práce s mládežou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496242/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENYouth Worker
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon bol novelizovaný s účinnosťou od 1.1.2020.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činností v oblasti práce s mládežou podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10)
Poznámka: Na základe zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") možno získať odbornú spôsobilosť na výkon povolania Pracovník s mládežou rôznymi spôsobmi a to buď vzdelaním, odbornou praxou alebo získaním certifikátu o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti práce s mládežou. Z uvedeného vyplýva, že odborná spôsobilosť je vyžadovaná zákonom, ale forma jej získania sa môže líšiť. Preto sa jedná o odporúčaný typ certifikátu.

Odborná spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou podľa zákona:
(1) Na výkon činností v oblasti práce s mládežou sa vyžaduje odborná spôsobilosť pracovníka s mládežou, mládežníckeho vedúceho, koordinátora práce s mládežou a lektora v oblasti práce s mládežou.

(2) Odbornou spôsobilosťou na výkon činností v oblasti práce s mládežou sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacom zariadení alebo odbornou praxou.

(3) Odbornú spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou možno získať aj v subjekte, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii podľa § 8 ods. 6.

(4) Obsah a rozsah teoretickej časti a praktickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok na vykonávanie činností v oblasti práce s mládežou je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý predkladá subjekt na schválenie ministerstvu.

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
5312
SK ISCO-08
5312001
ESCO
1040
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
5312001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: špecifiká vzdelávania mládeže
Perspektíva: Aktuálna
3
subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
4
grantové a fundraisingové možnosti získavania finančných zdrojov v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
4
rôznorodé typy aktivít a programov využívaných v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
4
aktuálne trendy a technológie v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Virtualizácia
Virtuálna trieda so žiakmi s danými mentálnymi schopnosťami
4
metodika tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít a programov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy účelnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prácu s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
rôzne formy motivácie detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
faktory ovplyvňujúce učenie sa cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
digitálne vzdelávanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online vzdelávanie
3
digitálne technológie a nové médiá v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Gamifikácia v službách a produktoch kultúrnych inštitúcií
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Podnikateľské vzdelávanie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Virtualizácia
4
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základné biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
zákony, legislatívne normy, predpisy a strategické dokumenty v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Napr. Stratégia SR pre mládež, Stratégia EÚ pre mládež, Akčné plány, krajské stratégie, Stratégia Rady Európy pre mládež a podobne
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Elektronizácia dokumentov
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interkultúrne rozdiely
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy analýzy potrieb cieľových skupín
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Mentálne zdravie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo finančných nástrojoch na podporu voľnočasových aktivít na Slovensku a v zahraničí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
4
implementácia nových trendov do práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Otvorené vzdelávacie možnosti
Podnikateľské vzdelávanie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Mentálne zdravie
Online interná a externá komunikácia
3
aplikácia princípov neformálneho vzdelávania a nových trendov do výchovno-vzdelávacích programov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Virtualizácia
Virtuálna trieda so žiakmi s danými mentálnymi schopnosťami
4
stanovovanie výchovno-vzdelávacích cieľov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba výchovno-vzdelávacích programov v práci s mládežou na základe analýzy potrieb a stanovených cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
vypracovávanie časovej a finančnej náročnosti výchovno-vzdelávacích programov pre mládež
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie podmienok a prostredia na implementáciu nových trendov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
analýza a vyhodnocovanie rizík pri tvorbe výchovno-vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza potrieb cieľových skupín prostredníctvom vhodných metód a ich spracovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na tvorbe vzdelávacieho programu cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Elektronizácia dokumentov
4
preklady textov z/do cudzích jazykov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie konzultácií a poradenstva mládeži
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výchova mládeže k ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca so skupinou, riadenie skupinovej dynamiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rôznych nástrojov a prístupov v práci s mladými ľuďmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: napr. mentoring, vedenie, koučing, supervízia...
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
partnerský a inkluzívny prístup v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie talentu mládeže v jednotlivých oblastiach športu, kultúry a spoločenského života
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
používanie digitálnych technológií a nových médií v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Gamifikácia v službách a produktoch kultúrnych inštitúcií
Hranie hier vo vzdelávaní
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Video vo vzdelávaní
Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie vzniknutých situácií s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
4
zabezpečovanie pobytových podujatí pre mládež
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
4
príprava, realizácia a vyhodnotenie rôznorodých aktivít a programov v práci s mládežou, vrátane logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Fotografická a video technika
Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.