Neonatológ

Neonatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou ochorení novorodeneckého obdobia do 28. dňa života korigovaného veku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore neonatológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212041 - Neonatológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
fyziológia plodu, sledovanie rastu a vývinu plodu, fyziológia postnatálnej adaptácie, respiračné, kardiovaskulárne a iné fyziologické zmeny počas pôrodu a po pôrode, postnatálny rast, fyziológia dojčenia a pod.
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
ako napr.: princípy a metodické postupy v pediatrii, chirurgii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
Špecifikácia:
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v neonatológii, výživy a intenzívnej starostlivosti
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Špecifikácia:
princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami v neonatológii
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania rizikových novorodencov, posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie; špecifiká psychologického prístupu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie rodiny
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
krátkodobá a dlhodobá prognóza komplikácií perinatálnej a neonatálnej starostlivosti a jej etické problémy
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore neonatológia
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore neonatológia
7
princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
práva dieťaťa, etické princípy neonatologickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neonatológia
Špecifikácia:
patofyziológia plodu, vplyv ochorení a rizikových faktorov v tehotenstve a pri pôrode na plod; patofyziológia ochorení predčasne narodeného dieťaťa - vývoj jednotlivých orgánových systémov a ich charakteristické ochorenia; patofyziológia ochorení u donosených novorodencov - charakteristické chorobné jednotky; vrodené vývojové chyby a pod.
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neonatológia
Špecifikácia:
klinický obraz vrodených a získaných ochorení dýchacieho systému u detí všetkých vekových kategórií ako napr.: nešpecifické pľúcne infekcie, respiračné alergózy, bronchiálna astma, vrodené malformácie; pľúcna aj mimopľúcna tuberkulóza, onkologické ochorenia vo vzťahu k respiračnému systému, zriedkavé ochorenia dýchacieho ústrojenstva - intersticiálne difúzne pneumopatie, spánkové poruchy dýchania a pod.
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v neonatológii
Špecifikácia:
princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení ako napr.: perinatálna diagnostika a možnosti intervencie v perinatálnom období a spolupráca s gynekológom a pôrodníkom; vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a ductus arteriosus patens; vyšetrenie elektrolytovej rovnováhy a nutričné požiadavky; vyšetrenie štrukturálnej a funkčnej integrity mozgu, prognóza neuropatológie; skríning predčasne narodených a rizikových novorodencov na retinopatiu a poškodenie sluchu; diagnostika a zisťovanie vrodených abnormalít; vyšetrenie suspektných vrodených vývojových chýb metabolizmu; skríningové vyšetrenia ochorení v novorodeneckom veku a pod.
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore neonatológia
Špecifikácia:
medikamentózna, nemedikamentózna terapia a indikácie chirurgických terapeutických postupov v neonatológii - princípy starostlivosti o novorodencov; zásady resuscitácie novorodencov; princípy starostlivosti o dýchanie a spôsoby respiračnej podpory vrátane umelej pľúcnej ventilácie; kardiovaskulárna podpora; zásady použitia umelej výživy vrátane suplementácie; parenterálna výživa; manažment ochorení tráviaceho traktu, obličiek a hematologických ochorení; princípy starostlivosti o novorodencov pri žltačke, infekciách; transport kriticky chorých novorodencov a pod.
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady racionálnej farmakoterapie v perinatálnom období; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v neonatológii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v neonatológii
Špecifikácia:
napr. resuscitácia donoseného novorodenca, resuscitácia novorodenca – viac ako1000g, resuscitácia novorodenca – menej ako 1000g, endotracheálna intubácia, stabilizácia pacienta pred transportom, plánovanie a rozpis infúznej liečby, plánovanie a rozpis parenterálnej výživy, manažment enterálnej výživy a pod.
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v neonatológii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie detských pacientov, manažovanie starostlivosti v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v neonatológii
7
revízna a posudková činnosť v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
7
edukácia detského pacienta a jeho rodiny
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v neonatológii
Špecifikácia:
aplikácia, indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v neonatológii ako napr.: prvé vyšetrenie fyziologického novorodenca, zhodnotenie novorodenca podľa klasifikácie; venózny, kapilárny odber; kanylácia v. umbilicalis; lumbálna punkcia, punkcia a drenáž pneumotoraxu a fluidotoraxu, punkcia a drenáž telových dutín, suprapubická punkcia močového mechúra; USG mozgu, obličiek, bedrových kĺbov, vyhodnotenie rádiogramu, EKG; skríning vrodenej katarakty (vyšetrenie oftalmoskopom), skríning dysplázie bedrových kĺbov podľa Ortolaniho; genetické vyšetrenia a pod.
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.