Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce

Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práceOdborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce zabezpečuje komplexnú agendu spojenú s uplatňovaním nástrojov aktívnych opatrení trhu práce. Zabezpečuje, koordinuje a usmerňuje aktivity jednotlivých nástrojov opatrení trhu práce. Poskytuje informácie a poradenstvo právnickým a fyzickým osobám o možnostiach využitia jednotlivých nástrojov, komunikuje so subjektmi štátneho a súkromného sektora za účelom efektívneho, účelného a hospodárneho využívania finančných prostriedkov. Realizuje a kontroluje dodržiavanie podmienok financovania nástrojov aktívnych opatrení trhu práce. Prijíma a spracováva žiadosti právnických alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov v rámci projektov. Spracováva podklady na uzatváranie dohôd o poskytnutí príspevku, vyhotovuje dohody a zabezpečuje ich uzatvorenie. Sumarizuje žiadosti o úhradu platby, zabezpečuje kontrolu ich komplexnosti a oprávnenosti výdavkov. Zabezpečuje overovanie podporných dokladov k predkladaným žiadostiam a vyho...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496228/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333001
ESCO
840
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sociálna politika a verejná správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy práce s internými normami pre jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém hodnotenia efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prideľovania finančných prostriedkov na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzťah medzi situáciou na trhu práce a voľbou vhodného nástroja aktívnych opatrení trhu práce pre uchádzača o zamestnanie alebo zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá pre výpočet príspevkov na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyhodnocovania jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a pravidlá vykonávania kontrol dodržiavania dohodnutých podmienok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola čerpania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: z Európskeho sociálneho fondu
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a vyhodnocovanie financovania projektov, programov a aktivít
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a overovanie podporných dokladov k predkladaným žiadostiam o finančné príspevky a žiadostiam o úhradu platieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola čerpania a využívania dotácií zo štátneho rozpočtu alebo iných účelovo viazaných rozpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania podmienok financovania nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a národných projektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vhodnosti uchádzačov o zamestnanie na využitie jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie kontroly na mieste u príjemcov verejnej finančnej podpory v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia dohôd o finančných podporách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality vyučovania a dodržiavania zmluvných podmienok rekvalifikačných kurzov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie dodržiavania rozpočtových pravidiel projektov financovaných z prostriedkov ESF
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie výsledkov projektov financovaných z ESF
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zadávanie údajov do informačného systému v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie platobných poukazov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie úradných záznamov v rámci služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zadávanie údajov do Informačného systému evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia realizácie jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie správ a protokolov z vykonaných kontrol u zamestnávateľov vo verejných službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií o jednotlivých nástrojoch aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie a spracovávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prerokovávanie a riešenie námietok zamestnávateľov k výsledkom kontrol v službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzatváranie dohôd o poskytnutí príspevku na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prerokovávanie záverov komplexných kontrol v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny u kontrolovaných osôb, vrátane prerokovávania nápravných opatrení, prípadne sankcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia a usmerňovanie aktivít jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.