Pneumoftizeológ

PneumoftizeológPneumoftizeológ sa zaoberá komplexnou problematikou tuberkulózy (pľúcnej aj mimopľúcnych foriem), netuberkulóznych chorôb dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka (pohrudnice, dýchacích svalov a hrudníkovej steny). Vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzárnou starostlivosťou, posudkovou činnosťou a určovaním prognózy tuberkulózy a chorôb dýchacieho ústrojenstva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496222/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKLekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní pneumoftizeológ sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností pneumoftizeológa špecialistu v pnemológii a ftizeológii sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania pneumoftizeológ sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Poznámka: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212010
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich chorôb hrudníka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka neinvazívnymi a invazívnymi metódami ako napr.: funkčná diagnostika - metodika základného spirometrického vyšetrenia, metodika vyšetrenia krivky prietok - objem, meranie hodnôt nepriamych pľúcnych objemov, difúzna kapacita pľúc, mechanika dýchania, vyšetrenie krvných plynov a acidobázy, metodika bronchoprovokačných a bronchodilatačných testov, spiroergometrické vyšetrenia a polysomnografia, metodika vrcholových exspiračných prietokov pomocou výdychomera u chorých s variabilnou obštrukciou dýchacích ciest; endoskopické metódy – diagnostická a sanačná bronchoskopia s flexibilným inštrumentáriom, toaleta dýchacích ciest, bronchoalevolárna laváž, cytologické a bioptické odbery; rádiodiagnostické metódy - konvenčná rádiografia, základy CT (topografia hrudníka, hodnotenie typických nálezov vrátane CT s vysokou rozlišovacou schopnosťou HRCT) a pulmoangiografie, základy sonografie hrudníka, echokardiografie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov s dôrazom na dýchací systém a funkčne súvisiace orgány hrudníka; problematika výmeny plynov, fyziológia a patológia tkanivových tekutín a výmeny elektrolytov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách a aktuálna epidemiologická situácia tuberkulózy u nás a vo svete, trendy jej vývoja a epidemiologických metód používaných na jej zistenie, princípy tvorby národného registra hlásených ochorení a laboratórneho národného registra, problematika rezistencie na antituberkulotiká a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; tuberkulózy a netuberkulóznych ochorení dýchacieho
ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ako napr.: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, alergológii a klinickej imunológii, onkológii, všeobecnej chirurgii, anesteziológii a intenzívnej medicíne, rehabilitácii a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: klinický obraz vrodených a získaných ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka ako napr.: priedušková astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, bronchogénny karcinóm, v komunite získané a nozokomiálne pneumónie, difúzne intersticiálne pľúcne procesy, patologické zmeny pľúcnej cirkulácie, akútna a chronická respiračná insuficiencia, spánkové apnoe; akútne stavy v pneumológii vrátane syndrómu akútnej dychovej tiesne; tuberkulóza a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie tuberkulózy a netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka; najmodernejšie aspekty boja s tuberkulózou, aktuálne zásady optimálneho manažmentu tohto ochorenia, organizačné i medicínske princípy kontroly tuberkulózy so zameraním na zvládnutie liečebných režimov s princípom kontrolovanej antituberkulotickej liečby, zabránenie šírenia nákazy, prevenciu, dispenzarizáciu, povinné hlásenie, národné smernice pre stratégiu boja s touto nákazou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka; monitoring pacienta po transplantácii pľúc; dispenzárna starostlivosť vo ftizeológii
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: indikácie a kontraindikácie pre torakochirurgickú diagnostiku a liečbu, princípy operačných výkonov, predoperačnú prípravu a pooperačnú starostlivosť, komplikácie chirurgickej liečby, riziko pooperačných pľúcnych komplikácií v rámci mimopľúcnej operácie a algoritmy prípravy pacienta s pľúcnymi chorobami pred mimopľúcnou operáciou
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy inhalačnej liečby, zásady a technika oxygenoterapie, neinvazívnej ventilácie, pľúcna rehabilitácia, intervenčné postupy v bronchológii, pri ochoreniach pleury, základy transplantácie pľúc a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia obzvlášť v rámci boja proti fajčeniu
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady farmakoterapie, farmakokinetiky a farmakodynamiky účinných látok u netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich chorôb hrudníka; antituberkulotická liečba; interakcie liekov a ich nežiaducich účinkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v pneumológii a ftizeológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s tuberkulózou a s netuberkulóznymi ochoreniami dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v pneumológii a ftizeológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v pneumológii a ftizeológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v pneumológii a ftizeológii ako napr.: rádiogram hrudníka, CT hrudníka, spirometrické vyšetrenia, bronchodilatačné testy, pleurálne punkcie, bronchoskopie, bronchoalveolárna laváž, USG hrudníka; odčítanie tuberkulínových skúšok, celotelové pletyzmografie, ergometrické vyšetrenia, bronchokonstrikčné testy, kožné alergologické testy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v pneumológii a ftizeológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov v pneumológii a ftizeológii napr. kontrolovaná antituberkulotická liečba, liečba prieduškovej astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, bronchogénneho karcinómu, nozokomiálnych pneumónií,
akútnej a chronickej respiračnej insuficiencie, liečba akútnych stavov v pneumológii vrátane syndrómu akútnej dychovej tiesne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v pneumológii a ftizeológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v pneumológii a ftizeológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.