Potápač na výkon prác

Potápač na výkon prácPotápač na výkon prác vedie, organizuje, zaisťuje a realizuje rôzne potápačské práce stavebného a strojného charakteru pod hladinou vody, práce vo zvýšenom tlaku vzduchu a práce vo zvýšenom tlaku okolitého prostredia - hyperbarické práce. Spolupracuje so záchrannými a bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky a Policajným zborom Slovenskej republiky. Potápač vedie a obsluhuje malé plavidlá. Vykonáva údržbu a kontrolu potápačských prístrojov a obleku. Robí prieskum pod vodnou hladinou, vyhľadáva a vyprosťuje predmety a vyhotovuje fotodokumentáciu nájdených predmetov. Zameriava vodné dno, odoberá vzorky, čistí podvodné povrchy a zisťuje stav vodného dna. Vykonáva aj opravy a údržbu vodohospodárskych zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496220/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPotápač
SKPracovný potápač
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)
Osvedčenie o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci a základnej kardiopulmonálnej resuscitácie podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 1 písm. a) bod 3)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu potápania
Poznámka: Certifikát o odbornej spôsobilosti s celosvetovou platnosťou CMAS ***
- tretí stupeň, (kvalifikácia - CMAS P*** vedúci potápač).
Špecifikácia: potápač od 18 rokov do hĺbky viac ako 20m

Certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu zvárania pod vodou
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7541
SK ISCO-08
7541000
ESCO
2477,2478
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7541000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti potápania
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
3
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Fyzikálne zákony.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady dekompresie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hyperbarické práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postupy zvárania a rezania pod vodou.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a princípy obrábania a rezania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné postupy pri zváraní, rezaní a obrábaní kovov pod vodou
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Práce s kovom pod vodou a pod tlakom.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy kompresorov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
záchranné práce pri hrozbe, vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
činnosti potápača a potápania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
potápačstvo v spojení s vodným záchranárstvom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy nástrojov, náradia a techniky používanej pri potápačských prácach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
potápačská technika
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
potápačský oblek a vybavenie potápača
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
štandardizované postupy v rámci činnosti potápača a potápania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Princípy a zásady fotografovania pod vodou.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
prieskum pod vodnou hladinou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a kontrola nástrojov, náradia a techniky používanej pri potápačských prácach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zameriavanie profilu dna
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zisťovanie priesakov pod vodnou hladinou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhotovenie fotodokumentácie, videozáznamu z prieskumných a záchranných prác a nájdených predmetov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné technické operácie pri spájaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tlakovanie potápačských prístrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Preskúšavanie funkčnosti potápačských prístrojov a príslušenstva. Montáž, demontáž potápačského vybavenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
odoberanie vzoriek z dna
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odstraňovanie potopených predmetov, ukladanie káblov alebo trhacích náloží pod vodou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
3
vedenie a obsluha malých plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca pri vyslobodzovaní osôb pri rôznych havarijných situáciách v súčinnosti s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prieskumné práce pod vodou a odoberanie vzoriek
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhľadávanie predmetov a osôb pod vodnou hladinou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
záchranárske potápačské práce pri hľadaní, vyslobodzovanie a evakuácia osôb, techniky a materiály, vrátane poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.