Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce

Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce plní úlohy na úsekoch koordinácie tvorby štátnej politiky rozvoja regionálnej zamestnanosti, politiky trhu práce, služieb zamestnanosti, minimálnej mzdy, tvorby, koordinácie a realizácie štátnej národohospodárskej politiky zamestnanosti v nadväznosti na európsku stratégiu zamestnanosti. Podieľa sa na spracúvaní návrhov stratégie využívania fondov EÚ a zabezpečuje niektoré úlohy v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z európskych zdrojov v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy
Špecialista v oblasti ochrany práce
Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2635 - Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
SK ISCO-08
2635014 - Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ľudských zdrojov
Špecialista politiky zamestnanosti

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Špecifikácia:
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7
národný akčný plán zamestnanosti
7
trh práce, jeho vývojové trendy a ukazovatele trhu práce
7
zákonník práce
Špecifikácia:
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
7
metódy prognózovania vývoja trhu práce
7
európske štrukturálne fondy, pravidlá pre jeho využívanie v podmienkach úradov práce
7
európske štrukturálny fondy, pravidlá pre výberové konania, rozpočtové pravidlá a potrebná administratíva
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
Špecifikácia:
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
7
pôsobnosť štátnej správy a samosprávy na centrálnej úrovni
7
politické, právne a administratívne princípy, postupy a metódy vo verejnej správe
7
Systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
7
tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
7
tvorba rozhodnutí v správnom a v odvolacom konaní
7
podpora regionálneho rozvoja
7
návrhy legislatívnych predpisov
Špecifikácia:
postupy prípravy návrhov legislatívnych predpisov, vykonávacích právnych predpisov a analyticko-prognostických materiálov
7
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
7
správne právo
Špecifikácia:
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
7
právo európskej únie
7
metódy kolektívneho vyjednávania
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
národná stratégia
Špecifikácia:
národná stratégia zamestnanosti a európska stratégia zamestnanosti, opatrenia Európskej únie na tvorbu zamestnanosti, európsky trh práce, otvorená metóda koordinácie
7
právne predpisy v oblasti pracovnej legislatívy
Špecifikácia:
inšpekcia práce, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, kolektívne vyjednávanie, cestovné náhrady, minimálna mzda, sciálny fond, služby zamestnanosti, volení funkcionári orgánov územnej samosprávy, zákonník práce
7
sociálny dialóg a účasť zamestnancov na rozhodovaní, sociálny dialóg v Európskej únii
7
minimálna mzda a jej funkcie, aktuálne prístupy v Európskej únii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vypracovávanie návrhov, odporučení či stanovísk k záležitostiam zásadného významu pre koncepčné a strategické rozhodovanie
7
predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
7
vybavovanie podnetov fyzickej osoby alebo právnickej osoby
7
orientácia v postupoch a podkladoch na zabezpečovanie tvorby koncepcií a programov
7
tvorba koncepcií a metodík vo zverenej pôsobnosti v oblasti štátnej správy a samosprávy
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
7
tvorba celoštátnej koncepcie poistného na sociálne zabezpečenie a štátnu politiku zamestnanosti
Špecifikácia:
tvorba celoštátnej koncepcie a štátnej politiky zamestnanosti
7
tvorba plánov a stratégií na zverenom úseku štátnej správy
7
spracovávanie metodík a postupov na realizáciu dozornej činnosti inšpektorátu práce v oblasti pracovných podmienok, pracovného prostredia a pracovísk v danom odbore
7
posudzovanie žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy EÚ
7
vypracovávanie právnych stanovísk, analýz a pripomienikovanie návrhov právnych predpisov, nariadení a pod. v oblasti legislatívneho procesu
7
posudzovanie podkladov pre rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam
7
vypracovávanie návrhov príslušných vykonávacích právnych predpisov
7
príprava analyticko-prognostických materiálov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
posudzovanie a vyhodnocovanie aplikácie platných právnych predpisov v zverenej oblasti
7
koordinácia tvorby štátnej politiky rozvoja regionálnej zamestnanosti, politiky trhu práce, služieb zamestnanosti, minimálnej mzdy
7
vytváranie, koordinácia a realizácia štátnej národohospodárskej politiky zamestnanosti v nádväznosti na európsku stratégiu zamestnanosti
7
vypracovávanie návrhov stratégií využívania fondov EÚ v oblasti zamestnanosti a ochrany práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.