Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práce

Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práceŠpecialista v oblasti politiky zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práce plní úlohy pri tvorbe celoštátnej i regionálnej politiky zamestnanosti, politiky trhu práce, a služieb zamestnanosti, a to aj v nadväznosti na prijatú európsku stratégiu zamestnanosti. Taktiež plní úlohy v oblasti pracovno-právnych vzťahov, minimálnej mzdy a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vypracováva analyticko - prognostické materiály, stratégie, koncepcie, návrhy štátnej politiky v daných oblastiach. Podieľa sa na navrhovaní stratégie využívania fondov EÚ v oblasti politiky zamestnanosti. Pripravuje podklady a stanoviská k návrhom dotýkajúcim sa daných oblastí. Na regionálnej úrovni realizuje politiky vytýčené v právnych predpisoch, stratégiách, koncepciách v príslušnej oblasti ako napr.: poskytovanie služieb zamestnanosti, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, kontrola nelegálneho zamestnávania ako aj kontrola a dozor nad dodržiavan...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496187/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635014
ESCO
1035
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2635014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce; zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
metódy kolektívneho vyjednávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
minimálna mzda a jej funkcie, aktuálne prístupy v EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálny dialóg a účasť zamestnancov na rozhodovaní, sociálny dialóg v EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Legislatíva EÚ v oblasti politiky zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov, BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
7
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť Zákonníka práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
politické, právne a administratívne princípy, postupy a metódy vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
národná stratégia zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Národná stratégia zamestnanosti a európska stratégia zamestnanosti, opatrenia Európskej únie na tvorbu zamestnanosti, európsky trh práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy návrhov legislatívnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy prípravy návrhov legislatívnych predpisov, vykonávacích právnych predpisov a analyticko-prognostických materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
podpora regionálneho rozvoja s dôrazom na trh práce a zamestnanosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém tvorby rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
národný akčný plán zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trh práce, jeho vývojové trendy a ukazovatele trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prognózovania vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európske štrukturálne fondy, pravidlá pre ich využívanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európske štrukturálne fondy, pravidlá pre výberové konania, rozpočtové pravidlá a súvisiaca administratíva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov, odporúčaní a stanovísk k dokumentom zásadného významu pre koncepčné a strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcií a metodík vo zverenej pôsobnosti v oblasti štátnej správy a samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov stratégií využívania fondov EÚ v oblasti zamestnanosti a ochrany práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov príslušných vykonávacích právnych predpisov v oblasti verejných služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánov a stratégií na zverenom úseku štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie metodík a postupov na realizáciu dozornej činnosti inšpektorátu práce v oblasti pracovných podmienok, pracovného prostredia a pracovísk v danom odbore
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vyhodnocovanie aplikácie platných právnych predpisov v zverenej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracovávanie právnych stanovísk, analýz a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov, nariadení a pod. v oblasti legislatívneho procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie podkladov pre rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava analyticko-prognostických materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
vytváranie, koordinácia a realizácia štátnej národohospodárskej politiky zamestnanosti v nadväznosti na európsku stratégiu zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia tvorby štátnej politiky rozvoja regionálnej zamestnanosti, politiky trhu práce, služieb zamestnanosti, minimálnej mzdy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Pod touto inováciu sa rozumie aplikovanie viacerých typov komunikačných platforiem vo verejnej správe. Rýchla komunikácia a znižovanie formálnosti interakcie medzi verejnou správou a obyvateľmi vychádza zo zmeny klasických komunikačných postupov najmä zapájaním interaktívnych a sociálnych kanálov do komunikácie s obyvateľmi. Inovácia je spojená využívaním chatboxov a mobilných aplikácií na komunikáciu s úradmi verejnej správy, s budovaním podporných a komunikačných centier. Výsledkom procesov je napríklad zrýchľovanie informovania obyvateľstva o prijímaných rozhodnutiach, dôslednejšie zdôvodňovanie rozhodnutí, predkladanie dokumentov na diaľku a presun vybavovania agendy do virtuálneho prostredia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Plnenie úloh vyplývajúcich zo záväzkov voči EÚ, ako aj zdieľanie časti kompetencií a agend v rámci EÚ a jednotnosť ich vykonávania, znamená prijímanie jednotných riešení, ako aj budovanie a prepájanie jednotných IS/SW systémov naprieč EÚ.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.