Odborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov

Odborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy
Zamestnanec obce pre evidenciu pobytu občanov
Zamestnanec ohlasovne pobytu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:
ISCO-08
3359 - Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
SK ISCO-08
3359001 - Odborný pracovník pre evidenciu obyvateľstva
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník verejnej správy

Kompetencie

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
pravidlá písania a úpravy písomností
4
zásady vyberania správnych poplatkov
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti evidencie obyvateľstva
4
informačný systém Register obyvateľov Slovenskej republiky(REGOB)
4
informačný systém Centrálna ohlasovňa
4
metódy a formy vybavovania dožiadaní k pobytom občanov od orgánov činných v trestnom konaní, súdnych exekútorov a iných oprávnených osôb
4
formy a metódy vedenia evidencie občanov s trvalým pobytom v obci
4
systém zabezpečovania prípravy a úloh spojených s vykonaním volieb a referenda, formy zodpovednosti za aktualizáciu a vedenie stáleho zoznamu voličov a za evidenciu vydaných voličských, resp. hlasovacích preukazov
4
systém zodpovednosti za aktualizáciu a vedenie zoznamu brancov
4
formy a metódy organizačného zabezpečenia úloh zberu štatistických údajov
4
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti evidencie obyvateľstva
4
vykonávanie úloh ohlasovne pobytu občanov
4
vydávanie potvrdení o pobyte pre rôzne účely
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zabezpečenie štatistického zberu údajov o sťahovaní, zabezpečenie úloh pri sčítaní ľudu, domov a bytov
4
vedenie evidencie obyvateľstva
Špecifikácia:
zapísanie novorodencov do evidencie obyvateľov, zodpovednosť za vedenie evidencie obyvateľov obce a zaznamenávanie údajov do registra obyvateľov (REGOB), atď.
4
vedenie evidencie zmien pobytov a ich odovzdávanie orgánom štátnej správy v zmysle platných predpisov
Špecifikácia:
prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, zrušenie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte
4
príprava volieb a referenda - aktualizácia a vedenie stáleho zoznamu voličov, evidovanie vydaných voličských, resp. hlasovacích preukazov
Špecifikácia:
zodpovednosť za aktualizáciu a vedenie stáleho zoznamu voličov a za evidenciu vydaných voličských, resp. hlasovacích preukazov, atď.
4
aktualizácia a vedenie zoznamu brancov
Špecifikácia:
zodpovednosť za aktualizáciu a vedenie zoznamu brancov
4
vedenie evidencie občanov s trvalým pobytom na obci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o absolvovaní školenia k informačnému systému Centrálna ohlasovňa a REGOB, ak má obec zabezpečený priamy vstup do informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.