Odborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov a register adries

Odborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov a register adriesOdborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov a register adries plní úlohy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov. Vykonáva činnosti, ktoré súvisia s prihlasovaním občanov na trvalý a prechodný pobyt, so zrušením trvalého a prechodného pobytu, zapísaním novorodencov do evidencie obyvateľov a vydávaním potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Vedie evidenciu pobytov, zmien pobytov ich zaznamenávanie údajov do registra obyvateľov a odovzdávanie príslušným orgánom štátnej správy. Vydáva potvrdenia o pobyte občanov. Organizačne zabezpečuje úlohy zberu štatistických údajov. Pracuje s informačnými systémami určenými na výkon zverenej agendy. Odborný pracovník pre zápis do registra adries zapisuje určenie novej adresy, zmenu a zrušenie existujúcej adresy a zmeny v údajoch týkajúcich sa adries v obci. Odborný pracovník okresného úradu pre hlásenie pobytu občanov plní úlohy na úseku kontrolnej činnosti ohlasovní v územnej pôsobnosti okresného úradu. Spolupracuje s ústredným org...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496182/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKOdborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov
SKOdborný pracovník pre zápis do registra adries
SKOdborný pracovník okresného úradu pre hlásenie pobytu občanov
SKOdborný pracovník okresného úradu pre register adries
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359001
ESCO
826
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti hlásenia pobytu občanov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky; Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií); Zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy organizačného zabezpečenia úloh zberu štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
4
informačný systém Register obyvateľov Slovenskej republiky (REGOB)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
4
informačný systém Centrálna ohlasovňa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
4
zásady vyberania správnych poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy vedenia evidencie občanov s trvalým pobytom v obci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
metódy a formy vybavovania dožiadaní k pobytom občanov od orgánov činných v trestnom konaní, súdnych exekútorov a iných oprávnených osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém Register adries
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy evidencie údajov na ohlasovni pobytu v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti a úplnosti reportovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie zmien pobytov a ich odovzdávanie orgánom štátnej správy v zmysle platných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, zrušenie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie občanov s trvalým pobytom na obci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zapísanie novorodencov do evidencie obyvateľov, zodpovednosť za vedenie evidencie obyvateľov obce a zaznamenávanie údajov do registra obyvateľov (REGOB), atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie úloh ohlasovne pobytu občanov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie potvrdení o pobyte na rôzne účely
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
4
zabezpečovanie štatistického zberu údajov o sťahovaní, vrátane zabezpečovania úloh pri sčítaní ľudu, domov a bytov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
práca s informačným systémom "Register adries"
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zber a spracovanie dát do formy hlásení a výkazov a vedenie predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
4
účtovanie príjmu peňazí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia opakovaných procesov a snaha o automatické poskytovanie proaktívnych služieb pre občana v rámci konkrétnej životnej situácie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strategické využívanie informačných technológií a digitalizačných trendov zvyšuje celkovú efektívnosť procesov, zjednodušuje život občanov a znižuje administratívne bremeno. Tento inovačný trend zahŕňa elektronické služby verejnej správy, e-Government, využívanie GPS a GIS nástrojov pre potreby verejnej správy a plánovania. Zavádzanie týchto technologických inovácií si vyžaduje aj procesné a legislatívne zmeny. Pre občanov je základom zlepšovanie práce s agendovými systémami a SW, zjednodušovanie procesov, ako aj zavádzanie prvkov umelej inteligencie do nástrojov slúžiacich pre riadenie procesov vo verejnej správe. Programovým základom digitálnej transformácie je vládna nadrezortná stratégie vyjadrená v dokumente Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030.
Charakteristika:
Titulný obrázok Práca s dátami a voľný tok dát a poznatkov je spojený s exponenciálnym nárastom informácií, uplatňovaním princípov otvoreného vládnutia, princípov open data a demokratizáciou prístupu k informáciám a údajom verejnej správy. To si vyžaduje publikovanie veľkého množstva údajov, informácii a rozhodnutí v elektronických formách a prenos komunikácie s občanmi do elektronickej podoby. Nastupuje princíp „data driven state“ v rozhodovaní verejnej správy a prijímanie rozhodnutí a ich odôvodňovanie na základe objektívne získaných a overiteľných faktov a dát. Evidentná je snaha o zlepšovanie spôsobu rozhodovania na základe vyhodnocovania veľkého množstva údajov pre tvorbu rozhodnutí a návrh riešení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.