Mechanik počítačových sietí

Mechanik počítačových sietíMechanik počítačových sietí na základe projektu siete realizuje jednoduchú alebo štruktúrovanú metalickú a optickú kabeláž na pripojenie počítačov k aktívnym sieťovým prvkom. Zostavuje pracovné stanice PC, vykonáva ich modernizáciu, pripája k nim periférne zariadenia a vykonáva základnú konfiguráciu týchto zariadení. Rozširuje a modernizuje systémy a ovláda princípy systémových integrácií. Aplikuje funkčné prepojenie viacerých subsystémov pracujúcich na rôznych platformách pomocou superpočítačov a kvantových počítačov. Pozná princípy fungovania SMART zariadení a technológií....
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
496181/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKIT mechanik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade ak je v rámci výkonu danej činnosti vyžadovaná elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 § 22, po ukončení štúdia na strednej škole absolvent nemôže priamo nastúpiť na danú pozíciu, nakoľko musí vykonávať odbornú činnosť v trvaní 1 roka, kým bude môcť získať osvedčenie podľa § 22 spomínanej vyhlášky. Odborný výcvik sa do tohto obdobia môže zarátať maximálne len čiastočne.
V prípade §23 vyhl. 508/2009 Z. z. (Riadenie činnosti alebo prevádzky) je pre ÚSO potrebná prax v trvaní najmenej 3 roky podľa prílohy č. 11.
ISCO-08
7422
SK ISCO-08
7422003
ESCO
1772
SK NACE Rev. 2
C26,C27,J62
CPA 2015
C26,C27,J62
Príslušnosť k povolaniu
7422003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
periférne zariadenia PC
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Orientácia v princípoch činností periférnych zariadení PC, znalosť komponentov a materiálov, ktoré obsahujú.
Perspektíva: Aktuálna
4
optické komunikačné médiá
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Prehľad v druhoch optických káblov, spôsoboch ich ukončovania a jednoduché overenie ich funkčnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
metalické komunikačné médiá
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Prehľad v kategóriach metalických káblov pre počítačové siete, spôsoboch ich ukončovania a jednoduché overenie ich funkčnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
IP adresný systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základná znalosť sieťovania a podsieťovania v IP adresnom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
projektová dokumentácia počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Čítanie výkresov projektovej dokumentácie a technických správ k projektom.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy konfigurácie sieťových parametrov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Konfigurovanie sieťových parametrov klientských zariadení počítačovej siete na základnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy diagnostiky porúch komunikačných médií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov základnej diagnostiky porúch na metalických a optických vedeniach počítačových sietí.
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia počítačovej siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásad kladenia elektrických a optických vedení a ich ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vytvárania štruktúry webovej stránky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
počítačový hardvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy uzemňovania káblov v metalických komunikačných rozvodoch
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Aplikácia princípov uzemňovania tienenia metalických káblov, dátových rozvádzačov a ostatných komponentov počítačových sietí.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie projektovej dokumentácie počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Diagnostika a odstránenie porúch v napájaní komponentov počítačových sietí z napájacej siete a záložných zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie výpočtov prostredníctvom superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
vykonávanie výpočtov prostredníctvom kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
programovanie, údržba a konfigurácia webstránok
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa počítačových sietí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhnutie a zostavenie počítačovej zostavy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektronických obvodov, prístrojov, zariadení, systémov a výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž konštrukčných prvkov počítačových a telekomunikačných sietí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konfigurácia sieťových parametrov klientských zariadení počítačových sietí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia, diagnostika a výmena rádiokomunikačných zariadení počítačových sietí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzemňovanie tienenia metalických káblov, dátových rozvádzačov a ostatných komponentov počítačových sietí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ukončovanie metalických a optických káblových vedení v patch paneloch a klientských zásuvkách
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie moderných zariadení a technológií v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.