Súdny poradca

Súdny poradcaSúdny poradca pôsobí na Ústavnom súde SR a vykonáva svoju funkciu podľa pokynov sudcu na základe zákona o Ústavnom súde SR. Pripravuje a vypracúva podklady pre rozhodovanie, spracúva koncepty rozhodnutí a plní ďalšie odborné úlohy. Môže byť poverený jednotlivými procesnými úkonmi, ktoré inak patria sudcovi Ústavného súdu SR, najmä obstaraním listín potrebných na rozhodnutie a zabezpečením náležitostí návrhu na začatie konania. Doručuje návrhy, sťažnosti a iné písomnosti účastníkov konania s výzvou, aby sa k nim v určenej lehote vyjadrili, určuje výšku trov účastníkov konania. Vypracúva analýzy k podaniam doručeným Ústavnému súdu SR, odborné právne posudky a stanoviská k právnym podaniam a prerokovaným veciam, ako aj problémom, ktoré vyvstali v rámci rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. Aktívne sleduje vývoj právnej úpravy vo všetkých právnych odvetviach právneho poriadku SR, vývoj aktuálnych poznatkov právnej vedy v odbornej literatúre, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práv...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496179/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKSúdny poradca Ústavného súdu SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Súdny poradca musí mať podľa zákona o Ústavnom súde (č. 314/2018 Z.z.) vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú prax v právnickom povolaní.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619007
ESCO
1662
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ústavná inštitúcia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Medzinárodné právo súkromné, medzinárodné právo procesné, medzinárodné zmluvy/dohody a dohovory.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
náležitosti súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov, znalcov a účastníkov konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy o organizácii Ústavného súdu SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon súdnictva, organizáciu a riadenie súdnictva a postavenie sudcov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústavné (štátne) právo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súdnictvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súdne vykonávateľstvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
prijímanie a posudzovanie stanovísk k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba právnych rozborov, vyjadrení a rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
príprava návrhov na procesné úkony a samotné procesné úkony
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie a zabezpečovanie podkladov, údajov a informácií o rôznych skutočnostiach v záujme zisťovania skutkového stavu prejednávanej veci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava návrhov súdnych rozhodnutí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon a vybavovanie dožiadaní a úkonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypočúvanie svedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súdny poradca Ústavného súdu vykonáva na základe poverenia sudcu Ústavného súdu SR výsluch svedkov, znalcov a obstaráva listiny potrebné na zistenie skutkového stavu veci a následné rozhodnutie v súdnom konaní pred Ústavným súdom SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon činností súvisiacich s právomocou sudcu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ak tak ustanoví zákon, právne záväzný akt európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie vo veciach platobných rozkazov, rozhodovanie o započítaní väzby a trestu, rozhodovanie o znalečnom, tlmočnom a o svedočnom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodovanie o znalečnom, tlmočnom a svedočnom v konaní pred Ústavným súdom SR.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
rozhodovanie na základe poverenia sudcu vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce alebo v určitej veci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.