Súdny tajomník

Súdny tajomníkSúdny tajomník vykonáva úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu ustanovenom zákonom o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Môže konať a rozhodovať vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce a v určitých veciach na základe písomného poverenia sudcu. Napríklad môže konať a rozhodovať v občianskom súdnom konaní na základe poverenia sudcu, a to v opatrovníckom konaní, v konaní starostlivosti o maloletých, v konaní o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa príslušného zákona. Vykonáva administratívne úkony v konkurznom konaní, vydáva úradné odpisy, výpisy alebo potvrdenia požadované účastníkmi konania, pripravuje súdny spis pre sudcu. Pripravuje súdny spis pred predložením veci na rozhodnutie o odvolaní alebo dovolaní, pripravuje a preveruje súdny spis pred uložením do spisovne a vykonáva iné úkony podľa príslušných zákonov. V zmysle zákona zabez...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496178/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3411
SK ISCO-08
3411003
ESCO
1664
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3411003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Občiansky súdny poriadok. Trestný poriadok. Správny poriadok.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
trestné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
občianske právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
4
metódy vedenia súdnych registrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
právne predpisy upravujúce výkon súdnictva, organizáciu a riadenie súdnictva a postavenie sudcov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti pôsobnosti súdnych úradníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
Perspektíva: Aktuálna
4
súdnictvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súdne vykonávateľstvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém poskytovania informácií účastníkom súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vymáhanie súdnych pohľadávok podľa príslušného právneho predpisu.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy zápisov v súdnictve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola korešpondencie obvinených v kolúznej väzbe a zúčastňovanie sa ich návštev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obstarávanie a vydávanie úradných opisov, výpisov a potvrdení, preberanie jednoduchých podaní do protokolu v rámci výkonu administratívnych činností v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie potvrdení, odpisov a výpisov týkajúcich sa súdneho konania a súdneho spisu.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vymáhanie súdnych pohľadávok podľa zákona.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a preverovanie súdnych spisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie súdnej dokumentácie, spisov, evidencie, korešpondencie, registrov a pod., ich príprava na archiváciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
príprava podkladov a dokladov pre trestné konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon žurnalizácie (číslovania listov súdneho spisu)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
poskytovanie informácií o stave súdneho konania klientovi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poskytovanie informácií zo súdneho spisu pre účastníkov konania o stave súdneho konania (napr.: či bolo vytýčené hlavné pojednávanie atď.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
zabezpečovanie činností súdneho oddelenia a zodpovednosť za jeho chod
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
výkon procesných úkonov v rámci prípravy a priebehu súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uskutočňovanie úkonov smerujúcich k vymoženiu pohľadávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vymáhanie súdnych pohľadávok podľa zákona.
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia práce v súdnom oddelení podľa pokynov sudcu, predsedu senátu, vyššieho súdneho úradníka a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
4
rozhodovanie na základe poverenia sudcu vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce alebo v určitej veci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie v konaní o ustanovení opatrovníka osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony alebo osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, osobám neprítomným, neznámym a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie úkonov súvisiacich so zabezpečením prieskumného pojednávania v rámci občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.