Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie

Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanieOdborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie plní úlohy štátnej správy na úseku priestupkov podľa zákona o priestupkoch, správneho poriadku a osobitných právnych predpisov v rozsahu svojej odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti. Objasňuje a prerokúva priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené. Vedie priestupkové konanie a rozhoduje o priestupkoch vo veciach spadajúcich do svojej právomoci. Zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci, vyžaduje vysvetlenie od fyzických a právnických osôb, od obcí a štátnych orgánov. Prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a pripravuje návrh ďalšieho postupu v konaní o priestupkoch. V rámci priestupkového konania zabezpečuje priebeh konania o priestupku, na ústnom pojednávaní vykonáva dokazovanie za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci a vypracováva návrhy rozhodnutí. Vedie evidenciu priestupkov, ukladá a v informačnom systéme eviduje...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496175/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť náležitostí rozhodnutí v správnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti priestupkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy konania o prostriedkoch prokurátorského dozoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy pri rozhodovaní o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov; postupy a metódy vykonávania opatrenia na základe upozornenia prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizovanie evidencie priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy uskutočňovania konaní o priestupkoch a správnych deliktoch a ukladania sankcií za zistené porušenie povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri prijímaní oznámení štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a spôsoby ďalšieho postupu v konaní o priestupkoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy objasňovania priestupkov a vykonávania úloh s tým spojených
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy zabezpečenia úkonov potrebných na zistenie skutočného stavu veci a vyžadovania vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb, od štátnych orgánov, obcí a odborných vyjadrení od príslušných orgánov.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy konania o mimoriadnych opravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy pri rozhodovaní o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku; postupy a metódy konania o podnete účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania správneho poriadku.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy zabezpečenia súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy spracovania štatistických výkazov o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri ukladaní pokút za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť systému zadávania uložených pokút do príslušného informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy odstupovania podnetov v prípade podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty priestupku z obce na riešenie okresnému úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a zásady zabezpečovania priebehu konania o priestupku, vykonávania dokazovania za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci a vypracovávania návrhov rozhodnutí v rámci priestupkového konania na ústnom pojednávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy prerokovávania priestupkov a konania o priestupku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť postupov a metód zabezpečenia priebehu konania o priestupku; postupov vykonávania dokazovania za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci na ústnom pojednávaní; postupov a metód vypracovania rozhodnutí.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy prerokúvania priestupkov podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy zabezpečovania súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky, spolupráce s orgánmi sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch na úseku priestupkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie a aktualizovanie evidencie priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistických výkazov o priestupkoch a vypracovávanie podkladov do analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
objasňovanie priestupkov a vykonávanie úloh s tým spojených
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie úkonov potrebných na zistenie skutočného stavu veci; vyžadovanie vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb, od štátnych orgánov, obcí a odborných vyjadrení od príslušných orgánov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky, spolupráca s orgánmi sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prerokúvanie priestupkov a konanie o priestupku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zabezpečenie priebehu konania o priestupku; vykonávanie dokazovania za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci na ústnom pojednávaní; vypracovanie návrhov rozhodnutí
Perspektíva: Aktuálna
6
prerokúvanie priestupkov podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prijímanie oznámení štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupku a navrhovanie ďalšieho postupu v konaní o priestupkoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odstupovanie podnetov v prípade podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty priestupku z obce na riešenie okresnému úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovanie návrhu rozhodnutia o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku; príprava konania o podnete účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania správneho poriadku.
Perspektíva: Aktuálna
6
konanie o prostriedkoch prokurátorského dozoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovanie návrhu rozhodnutia o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov; príprava návrhov na vykonávanie opatrení na základe upozornenia prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ukladanie pokút za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zadávanie uložených pokút do príslušného informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.