Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia

Odborný pracovník v oblasti sociálneho poisteniaOdborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia vykonáva nemocenské poistenie, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie v súlade so zákonom o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a nariadení EÚ. Posudzuje oprávnenosť nároku na dávku nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a zabezpečuje ich výplatu v súlade so zákonom o sociálnom poistení, internými aktami riadenia a nariadeniami EÚ. Rozhoduje o zmene výšky dávky a zániku nároku na dávku, resp. o zániku na výplatu dávky a vystavuje rozhodnutia o nároku a výplate dávok. Vedie štatistické výkazy dávok a poistných plnení na účely ďalšieho spracovania. Používa databazové systémy Sociálnej poisťovne, vedie administratívnu agendu v príslušnej oblasti a komunikuje s inými časťami organizácie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496172/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353013
ESCO
1643
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti sociálneho poistenia a súvisiace právne oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Znalosť zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť Zákonníka prace v rozsahu súvisiacom so sociálnym poistením.
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Príkazy generálneho riaditeľa, metodické pokyny a usmernenia súvisiace s nemocenským poistením, úrazovým poistením, poistením v nezamestnanosti a garančným poistením.
Perspektíva: Aktuálna
4
európska integrácia procesov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinačné pravidlá EÚ v oblasti sociálneho poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky nárokov na nemocenské, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie koordinačných nariadení EÚ a medzinárodných zmlúv v oblasti sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Aplikácia koordinačných pravidiel EÚ v oblasti sociálneho poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie oprávnenosti nárokov na dávky sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie rozhodnutí o nároku a výplate dávok sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vystavovanie rozhodnutí o nároku a výplate dávok nemocenského poistenia, úrazového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia v súlade so Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení n.p. a nariadení EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre spolupracujúce inštitúcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími organizáciami, ktoré vyplácajú štátne sociálne dávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Komunikácia a spolupráca s Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny vyplácajúcimi štátne sociálne dávky.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o zmene výšky dávky a zániku nároku na dávku, resp. o zániku na výplatu dávky sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodovanie o zmene výšky dávky a zániku nároku na dávku, resp. o zániku na výplatu dávky nemocenského poistenia, úrazového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia podľa Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a nariadení EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.