Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia

Odborný pracovník v oblasti sociálneho poisteniaOdborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia vykonáva nemocenské poistenie, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie v súlade so zákonom o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a nariadení EÚ. Posudzuje oprávnenosť nároku na dávku nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a zabezpečuje ich výplatu v súlade so zákonom o sociálnom poistení, internými aktami riadenia a nariadeniami EÚ. Rozhoduje o zmene výšky dávky a zániku nároku na dávku, resp. o zániku na výplatu dávky a vystavuje rozhodnutia o nároku a výplate dávok. Vedie štatistické výkazy dávok a poistných plnení na účely ďalšieho spracovania. Používa databazové systémy Sociálnej poisťovne, vedie administratívnu agendu v príslušnej oblasti a komunikuje s inými časťami organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496172/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353013
ESCO
1643
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti sociálneho poistenia a súvisiace právne oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Znalosť zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť Zákonníka prace v rozsahu súvisiacom so sociálnym poistením.
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Príkazy generálneho riaditeľa, metodické pokyny a usmernenia súvisiace s nemocenským poistením, úrazovým poistením, poistením v nezamestnanosti a garančným poistením.
Perspektíva: Aktuálna
4
európska integrácia procesov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinačné pravidlá EÚ v oblasti sociálneho poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky nárokov na nemocenské, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie koordinačných nariadení EÚ a medzinárodných zmlúv v oblasti sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Aplikácia koordinačných pravidiel EÚ v oblasti sociálneho poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie oprávnenosti nárokov na dávky sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie rozhodnutí o nároku a výplate dávok sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vystavovanie rozhodnutí o nároku a výplate dávok nemocenského poistenia, úrazového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia v súlade so Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení n.p. a nariadení EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre spolupracujúce inštitúcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími organizáciami, ktoré vyplácajú štátne sociálne dávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Komunikácia a spolupráca s Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny vyplácajúcimi štátne sociálne dávky.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o zmene výšky dávky a zániku nároku na dávku, resp. o zániku na výplatu dávky sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodovanie o zmene výšky dávky a zániku nároku na dávku, resp. o zániku na výplatu dávky nemocenského poistenia, úrazového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia podľa Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a nariadení EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.