Pracovník vyhodnocovania dôb poistenia

Pracovník vyhodnocovania dôb poistenia spracúva podklady na rozhodnutia vo veciach dôchodkového poistenia a vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s dávkami dôchodkového poistenia na pobočkách Sociálnej poisťovne.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy
Referent vyhodnocovania dôb poistenia
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
4419 - Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08
4419002 - Pracovník vyhodnocovania dôb poistenia
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
interné predpisy v organizácii
4
pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálneho poistenia
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Špecifikácia:
Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
medzištátne zmluvy o sociálnom poistení
4
právne predpisy v oblasti sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia
Špecifikácia:
Zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s informáciami
Špecifikácia:
Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
systém vyhotovovania elektronických evidenčných listov dôchodkového poistenia
4
pravidlá metodického usmerňovania zamestnávateľov v oblasti vedenia evidenčných listov
4
systém a postup pri spisovaní žiadosti o dôchodkovú dávku
4
metódy a postupy pri posudzovaní obsahovej a formálnej správnosti podkladov predložených fyzickými a právnickými osobami v súvislosti s nárokom na dávku dôchodkového poistenia
4
pravidlá a postup pri poskytovaní odborných konzultácií a pri poskytovaní poradenskej činnosti
Špecifikácia:
fyzickým a právnickým osobám v súvislosti s nárokom na dávky dôchodkového poistenia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
konzultačná a poradenská činnosť
Špecifikácia:
fyzickým a právnickým osobám v súvislosti s nárokom na dávky dôchodkového poistenia
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
4
sledovanie legislatívnych zmien v danej oblasti
4
vyhotovovanie elektronických evidenčných listov dôchodkového poistenia
Špecifikácia:
vyhotovovanie elektronických evidenčných listov dôchodkového poistenia za samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby
4
vypracovávanie korešpondencií a písomných potvrdení o poberaní a výške dôchodku
4
vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti
Špecifikácia:
vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti klientom v oblasti nároku na dávku dôchodkového poistenia
4
metodické usmerňovanie zamestnávateľov pri vystavovaní evidenčných listov dôchodkového poistenia
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
spracovávanie podkladov, rozhodovanie a vykonávanie činností súvisiacich s dávkami dôchodkového poistenia na pobočkách Sociálnej poisťovne
4
posudzovanie obsahovej a formálnej správnosti podkladov
Špecifikácia:
predložených fyzickými a právnickými osobami v súvislosti s nárokom na dávku dôchodkového poistenia
4
spisovanie a kompletizovanie žiadosti o priznanie všetkých druhov dôchodkových dávok
Špecifikácia:
spisovanie a kompletizovanie žiadosti o priznanie všetkých druhov dôchodkových dávok v zmysle zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
4
poskytovanie informácií klientom o stave ich individuálneho účtu a ďalších informácií v oblasti dôchodkového poistenia
Špecifikácia:
poskytovanie informácií klientom o stave ich individuálneho účtu a ďalších informácií v oblasti dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.