Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia

Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poisteniaOdborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia zabezpečuje poskytovanie kvalifikovaných odborných informácií o sociálnom poistení a rieši reklamácie a sťažnosti klientov. Realizuje odbornú poradenskú činnosť o sociálnom poistení, t.j. o nemocenskom poistení, dôchodkovom poistení (starobnom a invalidnom poistení), úrazovom poistení, garančnom poistení a poistení v nezamestnanosti. Poradenstvo vykonáva viacerými spôsobmi (osobne, telefonicky, elektronicky). Poskytuje informácie a rady pri riešení podnetov, reklamácií a sťažností klientov súvisiacich s výkonom činností Sociálnej poisťovne a o ich individuálnych účtoch....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496168/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353009
ESCO
1643
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o ochrane osobných údajov a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba reportov z poradenskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy v oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť smerníc a predpisov Sociálnej poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy sociálneho poistenia a zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
európska integrácia procesov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť systému a procesov sociálneho poistenia SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná terminológia v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalost odbornej terminológie a termínov z oblasti dôchodkového, nemocenského, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a výberu poistného.
Perspektíva: Aktuálna
4
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie písomných potvrdení klientom o výplate dávok sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súčinnosti s odborným útvarom vyhotovovanie písomných potvrdení klientom o výplate dávok sociálneho poistenia z aplikačných programových systémov Sociálnej poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie telefónnych hovorov a e-mailových požiadaviek v rámci klientskej podpory
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie profesionálneho poradenstva a komunikácia v oblasti sociálneho poistenia a individuálnych účtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poradenstvo v oblasti sociálneho poistenia (z oblasti dôchodkového, nemocenského, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a výberu poistného).
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
krízová komunikácia s klientmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Komunikácia s klientmi v hmotnej núdzi.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie písomnej a e-mailovej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie, resp. vybavovanie písomnej a e-mailovej korešpondencie v súlade so štandardmi Sociálnej poisťovne (spôsob komunikácie, vystupovanie, etiketa telefonickej a mailovej komunikácie).
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností, reklamácií a podnetov klientov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vybavovanie sťažností, reklamácií a podnetov klientov Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia a individuálnych účtov.
Perspektíva: Aktuálna
4
znižovanie administratívnej záťaže klientov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Proaktívne vybavovanie požiadaviek klientov a debyrokratizácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.