Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia

Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poisteniaOdborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia zabezpečuje poskytovanie kvalifikovaných odborných informácií o sociálnom poistení a rieši reklamácie a sťažnosti klientov. Realizuje odbornú poradenskú činnosť o sociálnom poistení, t.j. o nemocenskom poistení, dôchodkovom poistení (starobnom a invalidnom poistení), úrazovom poistení, garančnom poistení a poistení v nezamestnanosti. Poradenstvo vykonáva viacerými spôsobmi (osobne, telefonicky, elektronicky). Poskytuje informácie a rady pri riešení podnetov, reklamácií a sťažností klientov súvisiacich s výkonom činností Sociálnej poisťovne a o ich individuálnych účtoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496168/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353009
ESCO
1643
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o ochrane osobných údajov a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
4
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba reportov z poradenskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
4
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy v oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť smerníc a predpisov Sociálnej poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
4
druhy sociálneho poistenia a zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
európska integrácia procesov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
znalosť systému a procesov sociálneho poistenia SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
odborná terminológia v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalost odbornej terminológie a termínov z oblasti dôchodkového, nemocenského, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a výberu poistného.
Perspektíva: Aktuálna
4
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie písomných potvrdení klientom o výplate dávok sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súčinnosti s odborným útvarom vyhotovovanie písomných potvrdení klientom o výplate dávok sociálneho poistenia z aplikačných programových systémov Sociálnej poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie telefónnych hovorov a e-mailových požiadaviek v rámci klientskej podpory
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
poskytovanie profesionálneho poradenstva a komunikácia v oblasti sociálneho poistenia a individuálnych účtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poradenstvo v oblasti sociálneho poistenia (z oblasti dôchodkového, nemocenského, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a výberu poistného).
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
krízová komunikácia s klientmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Komunikácia s klientmi v hmotnej núdzi.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie písomnej a e-mailovej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie, resp. vybavovanie písomnej a e-mailovej korešpondencie v súlade so štandardmi Sociálnej poisťovne (spôsob komunikácie, vystupovanie, etiketa telefonickej a mailovej komunikácie).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
vybavovanie sťažností, reklamácií a podnetov klientov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vybavovanie sťažností, reklamácií a podnetov klientov Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia a individuálnych účtov.
Perspektíva: Aktuálna
4
znižovanie administratívnej záťaže klientov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Proaktívne vybavovanie požiadaviek klientov a debyrokratizácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
4
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.