Dávkový aprobant

Dávkový aprobantDávkový aprobant rozhoduje v schvaľovacom procese o individuálnych nárokoch na dôchodkové dávky a o nárokoch na ich výplatu podľa zákona o sociálnom poistení a súvisiacich predpisov, vnútorných predpisov, nariadení Rady (EHS) a medzinárodných zmlúv. Kontroluje správnosť výpočtov dávok dôchodkového poistenia a písomných rozhodnutí. Overuje výsledky pracovných postupov a programového vybavenia v prevádzkových podmienkach na reálnych údajoch....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496167/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: dávkový aprobant musí mať min. trojročnú prax na pozícii dávkový referent
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353008
ESCO
1645
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti dôchodkového sporenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ku zvyšovaniu dôchodkových dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Osobitné opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorými sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva. Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
medzištátne zmluvy o sociálnom poistení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súvisiace predpisy v oblasti sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém uskutočňovania konania a prípravy rozhodnutí v prvom stupni správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba a vypracovávanie návrhov písomných rozhodnutí o nároku na dávku dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola rozhodnutí o dodatočnom priznaní dávky, o jej zmene a zániku nároku na dávku a jej výplatu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Kontrola rozhodnutí o dodatočnom priznaní dávky, o jej zmene a zániku nároku na dávku a jej výplatu podľa platných právnych predpisov v oblasti sociálneho poistenia, medzištátnych zmlúv o sociálnom poistení a nariadení Rady EHS č.1408/71 a 574/72.
Perspektíva: Aktuálna
4
schvaľovanie a kontrola korešpondencie a písomných oznámení vo veciach dávok dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Schvaľovanie a kontrola korešpondencie a písomných oznámení adresovaných občanom a iným subjektom.
Perspektíva: Aktuálna
4
overovanie správnosti aplikačného programového vybavenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pri zmene predpisov a zavádzaní softvérových a programových zmien, testovanie aplikačného programu pred ostrým zavedením do prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti výpočtov dávok dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávané prostredníctvom výpočtovej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Konzultačná a poradenská činnosť vo veciach dávok dôchodkového poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
schvaľovanie rozhodnutí o dôchodkovej dávke a jej výplate
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Schvaľovanie rozhodnutí o dôchodkovej dávke a jej výplate podľa platných právnych predpisov o sociálnom poistení.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.