Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia

Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poisteniaOdborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia vykonáva činnosti spojené s výberom poistného od registrácie poistenca až po kontrolu platenia poisteného poistencom. Pri práci sa riadi zákonom o sociálnom poistení v rozsahu svojej pôsobnosti. Zabezpečuje výber poistného a evidenciu, pracuje s databázami a osobnými údajmi, poskytuje odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti výberu poistného. Spravuje register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Vyhotovuje dokumentáciu k pohľadávkam, penále a pokutám poistencov. Odstupuje kompletný spisový materiál na účely vymáhania pohľadávok. Spracúva povolenia splátok dlžných súm poistného, podáva návrhy na konanie orgánom činným v trestnom konaní, vystavuje a eviduje potvrdenia o uplatniteľnej legislatíve EÚ a kontroluje zamestnávateľské subjekty v oblasti platenia poistného....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496165/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353006
ESCO
57
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne a právne predpisy a normy v oblasti sociálneho zabezpečenia a poistenia v SR a EÚ a s tým súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v rozsahu výberu poistného.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
databázové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
medzištátne zmluvy o sociálnom poistení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a systém práce s registrom poistencov Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie koordinačných nariadení EÚ a medzinárodných zmlúv v oblasti sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
podávanie návrhov na konanie orgánom činným v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prijímanie, registrácia, kontrola formálnej správnosti žiadostí a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prijímanie, registrácia, kontrola formálnej správnosti žiadostí v podobe registračných listov.
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie dodržiavania splatnosti poistného a uhrádzania predpísaného poistného, penále a pokút
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Sledovanie dodržiavania splatnosti poistného a uhrádzania poistného, penálov a pokút v súlade so zákonom o sociálnom poistní.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a spracovávanie korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vystavovanie a evidovanie formulárov podľa nariadení EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa registra poistencov Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie potvrdení o uplatniteľných právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie povolení splátok dlžných súm poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenstvo a odborné konzultácie v oblasti výberu poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poradenstvo a odborné konzultácie v oblasti výberu poistného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
odstupovanie spisového materiálu na účely vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výber poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie výberu poistného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Administratívne činnosti súvisiace s výberom poistného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.