Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia

Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poisteniaOdborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia vykonáva činnosti spojené s výberom poistného od registrácie poistenca až po kontrolu platenia poisteného poistencom. Pri práci sa riadi zákonom o sociálnom poistení v rozsahu svojej pôsobnosti. Zabezpečuje výber poistného a evidenciu, pracuje s databázami a osobnými údajmi, poskytuje odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti výberu poistného. Spravuje register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Vyhotovuje dokumentáciu k pohľadávkam, penále a pokutám poistencov. Odstupuje kompletný spisový materiál na účely vymáhania pohľadávok. Spracúva povolenia splátok dlžných súm poistného, podáva návrhy na konanie orgánom činným v trestnom konaní, vystavuje a eviduje potvrdenia o uplatniteľnej legislatíve EÚ a kontroluje zamestnávateľské subjekty v oblasti platenia poistného.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496165/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353006
ESCO
57
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne a právne predpisy a normy v oblasti sociálneho zabezpečenia a poistenia v SR a EÚ a s tým súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v rozsahu výberu poistného.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
databázové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
medzištátne zmluvy o sociálnom poistení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postup pri poskytovaní odborných konzultácií a pri poskytovaní poradenskej činnosti v oblasti poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
metódy a systém práce s registrom poistencov Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie koordinačných nariadení EÚ a medzinárodných zmlúv v oblasti sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
podávanie návrhov na konanie orgánom činným v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prijímanie, registrácia, kontrola formálnej správnosti žiadostí a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prijímanie, registrácia, kontrola formálnej správnosti žiadostí v podobe registračných listov.
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie dodržiavania splatnosti poistného a uhrádzania predpísaného poistného, penále a pokút
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Sledovanie dodržiavania splatnosti poistného a uhrádzania poistného, penálov a pokút v súlade so zákonom o sociálnom poistní.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a spracovávanie korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vystavovanie a evidovanie formulárov podľa nariadení EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
správa registra poistencov Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie potvrdení o uplatniteľných právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie povolení splátok dlžných súm poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
6
poradenstvo a odborné konzultácie v oblasti výberu poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poradenstvo a odborné konzultácie v oblasti výberu poistného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
odstupovanie spisového materiálu na účely vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výber poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie výberu poistného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Administratívne činnosti súvisiace s výberom poistného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.