Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia

Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poisteniaOdborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia vykonáva činnosti spojené s vymáhaním pohľadávok Sociálnej poisťovne. V súlade so zákonom o sociálnom poistení a internými predpismi eviduje a vymáha pohľadávky. Pohľadávky vymáha z úradnej moci formou správneho výkonu, formou exekúcie alebo prevodom do mandátnej správy. Zabezpečuje uplatnenie pohľadávok voči dlžníkom v konkurze, reštrukturalizácii a oddlžení. Sumarizuje a spracováva podklady na realizáciu pohľadávok, odpisuje pohľadávky, monitoruje dlžníkov a pohľadávky pre účely navrhovania opatrení na zabránenie nárastu pohľadávok. Pripravuje podklady pre súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, rozhoduje o povolení splátkového kalendára. Realizuje cezhraničné vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou. Postupuje pohľadávky Sociálnej poisťovne v konkurze a v likvidácii na Slovenskú konsolidačnú, a.s....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496164/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: ideálne v oblasti vymáhania pohľadávok
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
občianske právo, vlastníctvo, Občiansky zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s konkurzom a reštrukturalizáciou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti sociálneho poistenia a súvisiace právne oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy cezhraničného vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá vyhotovovania rozhodnutí o odpisoch pre nevymožiteľnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie vedenia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a postupy poskytovania údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre súdnych exekútorov a orgány verejnej moci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring postupovania nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnej spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring dlžníkov z oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a analýza stavu pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vedenia príslušnej evidencie a výkazov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočet výšky pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Výpočet výšky pohľadávok a správa pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov pre súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, vrátane spracovávania súdnych žalôb, exekučných návrhov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vymáhanie pohľadávok prostredníctvom správneho výkonu, vrátane spracovania súdnych žalôb, exekučných návrhov, povoľovania splátkových kalendárov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov k odpísaniu pohľadávky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie návrhov k postúpeniu pohľadávok na Slovenskú konsolidačnú
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie normalizovanej úpravy a jazykovej kultúry úradnej korenšpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sumarizácia a spracovanie podkladov na ich uplatnenie voči dlžníkom v konkurze, reštrukturalizácii a v oddlžení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo a konzultácie v oblasti správy a vymáhania pohľadávok v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
cezhraničné vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevod pohľadávok do mandátnej správy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.