Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia

Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poisteniaŠpecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia zabezpečuje návrhy a implementáciu strategických zámerov Sociálnej poisťovne v oblastiach určených zákonom o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Vykonáva činnosti súvisiace s projektovým riadením inštitúcie. Spracováva informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ a zabezpečuje vzťahy s orgánmi vystupujúcimi v procese schvaľovania a čerpania fondov EÚ. Podieľa sa na tvorbe štatistických výstupov zo základných dát a analytických údajov z rôznych oblastí činnosti poisťovne, vypracováva návrhy opatrení na elimináciu negatívnych a posilnenie pozitívnych dopadov v oblasti sociálneho poistenia....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496163/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619015
ESCO
837
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikačné nástroje a argumentácia pri presadzovaní projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koncepcia rozvoja informačného systému v Sociálnej poisťovni a možnosti jeho využitia.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 461/2003 Z.z .o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vnútorná organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika prípravy legislatívnych návrhov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európska integrácia procesov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť koordinačných opatrení EÚ v oblasti sociálneho poistenia (nariadenia, rozhodnutia, smernice EÚ).
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť systému a procesov sociálneho poistenia SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy implementácie čiastkových strategických cieľov pobočiek Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
formovanie koncepcie rozvoja sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formovanie koncepcie rozvoja v oblastiach dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, garančného poistenia a lekárskej posudkovej činnosti v Sociálnej poisťovni.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov na racionalizáciu pracovných postupov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov stratégií na využívanie fondov EÚ v danej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické plánovanie rozvoja Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a posudzovanie stanovísk a spracovávanie podkladov ku koncepčným materiálom SR a participácia na európskej integrácii procesov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a posudzovanie stanovísk a spracovávanie podkladov ku koncepčným materiálom SR a EÚ v oblasti sociálneho poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a presadzovanie strategických zámerov rozvoja Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre spolupracujúce inštitúcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti pri implementácii zmien procesov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poskytovanie súčinnosti pri implementácii zmien procesov v legislatívnom prostredí SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a riadenie projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesov v oblasti činnosti Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.