Špecialista v oblasti výberu poistného

Špecialista v oblasti výberu poistnéhoŠpecialista v oblasti výberu poistného vykonáva, koordinuje, riadi a metodicky usmerňuje výber poistného v súlade so zákonom o sociálnom poistení, právnymi predpismi SR a súvisiacimi nariadeniami EÚ. Tvorí a aktualizuje koncepciu výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie. Vypracúva stanoviská k jednotlivým projektom v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie. Participuje na kontrole plnenia zákonom stanovených povinností platiteľa poistného, aplikuje predpisy EÚ v oblasti sociálneho poistenia, metodicky usmerňuje a kontroluje činnosti spadajúce pod výber poistného. Poskytuje metodickú podporu a interné konzultácie v oblasti výberu poistného.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496162/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619014
ESCO
837
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti sociálneho poistenia a súvisiace právne oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Širšia znalosť správneho práva, občianskeho práva, pracovného práva a zákonníka práce.
Perspektíva: Aktuálna
6
zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dobrá znalosť zákona o sociálnom poistení v rozsahu výberu poistného.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
normalizovaná úprava písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: profesionálne spracovanie úradnej korešpondencie
Perspektíva: Aktuálna
5
systém sociálneho zabezpečenia - sociálne poistenie, štátna sociálna podpora a sociálna pomoc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
systém verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť vnútorného fungovania Sociálnej poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy vykonávania odborných a metodicko-konzultačných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
systém uskutočňovania konania a prípravy rozhodnutí v prvom stupni správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy poradenskej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba koncepcie v oblasti registra, výberu poistného a príspevkov na sociálne poistenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov na racionalizáciu pracovných postupov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie a posudzovanie stanovísk a podkladov ku koncepčným materiálom EÚ a medzinárodných organizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Posudzovanie nároku na dávky, ak má občan SR trvalý pobyt v krajinách EÚ (legislatíva ktorého štátu sa vzťahuje na neho ako zamestnanca) a naopak, ak si obyvateľ inej krajiny pracujúci v SR nárokuje dávky (z ktorej krajiny má na ňu nárok).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
komplexná kontrola rozhodovacej činnosti v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodická podpora pri vývoji informačných systémov pre výber poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súlade so zákonom o sociálnom poistení.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
6
dodržiavanie normalizovanej úpravy a jazykovej kultúry úradnej korenšpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
poradenstvo a odborné konzultácie v oblasti výberu poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odborné poradenstvo v oblasti výberu poistného poskytované v súlade so zákonom o sociálnom poistení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
výber poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
vykonávanie činností vyplývajúcich zo zákona o sociálnom poistení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.