Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia

Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poisteniaŠpecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia má na starosti agendu a metodické usmerňovanie pobočiek Sociálnej poisťovne v oblasti poskytovania dávok v nezamestnanosti a dávok garančného poistenia. Rozhoduje o vzniku nároku na tieto dávky a podieľa sa na aplikácii medzinárodných zmlúv, dohôd a nariadení EÚ v oblasti týchto dávok. Analyzuje výsledky kontroly výkonu dávok v nezamestnanosti a garančného poistenia, vykonáva rozhodovacie činnosti v tejto oblasti a spolupracuje s orgánmi verejnej správy a s príslušnými zahraničnými inštitúciami pri riešení otázok vyplývajúcich z aplikácie právnych predpisov v danej oblasti. Pri svojej práci sa riadi zákonom o sociálnom poistení, využíva interný informačný systém Sociálnej poisťovne a systém e-Goverment....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496161/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619013
ESCO
837
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne a právne predpisy a normy v oblasti sociálneho zabezpečenia a poistenia v SR a EÚ a s tým súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinačné nariadenia EÚ súvisiace s refundáciou dávok v nezamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy vykonávania odborných a metodicko-konzultačných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia medzinárodných zmlúv a dohôd v oblasti poistení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie dôb poistenia a vyhotovovanie výpisov z dôb poistenia klientom žijúcim v zahraničí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania interných predpisov a smerníc v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie stanovísk v oblasti poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia pre SR a členské krajiny EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie, príprava a zostavovanie podkladov, vzorov a pod. na prípravu dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formuláre agendy dávok v nezamestnanosti a dávok garančného poistenia. Žiadosti o dávku v nezamestnanosti. Žiadosti o vystavenie formulára E 301 alebo prednostného dokumentu PD U1. Potvrdenia zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti. Potvrdenia o platení poistného na výsluhový príspevok a ich úpravy v zmysle legislatívnych zmien.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie normalizovanej úpravy a jazykovej kultúry úradnej korenšpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie podaní klientov v oblasti dávok v nezamestnanosti a garančného poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
písomná komunikácia s príslušnými inštitúciami členských štátov EÚ za oblasť dávok v nezamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodické usmerňovanie pracovníkov v oblasti poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rámci pobočiek Sociálnej poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie o dávkach v oblasti nezamestnanosti a garančného poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.