Špecialista v oblasti úrazového poistenia

Špecialista v oblasti úrazového poisteniaŠpecialista v oblasti úrazového poistenia usmerňuje, kontroluje a vykonáva činnosti v oblasti úrazového poistenia. V zmysle zákona o sociálnom poistení a príslušných nariadení EÚ rozhoduje o splnení nárokov na dávky úrazového poistenia. Vypracováva návrhy na legislatívne zmeny predpisov v oblasti úrazového poistenia, zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy, s neštátnymi organizáciami a verejnoprávnymi inštitúciami pri riešení problémov vyplývajúcich z aplikácie právnych predpisov v oblasti úrazového poistenia. Koncepčne a metodicky usmerňuje činnosti v oblasti dávok úrazového poistenia a vykonáva poradenskú činnosť....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496160/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619012
ESCO
837
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne a právne predpisy a normy v oblasti sociálneho zabezpečenia a poistenia v SR a EÚ a s tým súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
súvisiace predpisy v oblasti sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy návrhov legislatívnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Medzinárodné (bilaterálne) zmluvy o úrazovom poistení.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
podávanie návrhov na legislatívne zmeny predpisov a návrhov na nové právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podávanie návrhov na legislatívne zmeny predpisov a návrhy na nové právne predpisy v oblasti úrazového poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie, príprava a zostavovanie podkladov, vzorov a pod. na prípravu dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podľa Zákona o sociálnom poistení.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti úrazového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon o sociálnom poistení, časť úrazové poistenie.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie aplikácie medzinárodných zmlúv a dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie aplikácie medzinárodných zmlúv a dohôd o sociálnom poistení v oblasti úrazového poistenia v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti úrazového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti úrazového poistenia s celoštátnou pôsobnosťou a v oblasti aplikácie koordinačných systémov Sociálnej poisťovne v rámci EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie o dávkach úrazového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodovanie v zmysle zákona 461/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, časť úrazové poistenie
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.