Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia

Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poisteniaRiadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia riadi a kontroluje chod organizačného útvaru Sociálnej poisťovne vo svojej pôsobnosti. Koordinuje činnosti organizačného útvaru v súlade s podmienkami a postupmi ustanovenými zákonom o sociálnom poistení. Podieľa sa na plánovaní a realizácii strategických zámerov a cieľov Sociálnej poisťovne v oblasti ekonomickej, materiálnej, prevádzkovej a v oblasti ľudských zdrojov. Má prehľad o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a vie sa orientovať v medzinárodných zmluvách o sociálnom zabezpečení. Vydáva rozhodnutia v pracovno-právnej oblasti, motivuje, hodnotí a zodpovedá za odborný rast zamestnancov. Zodpovedá za úplnosť, komplexnosť a správnosť výstupov a evidencií zvereného organizačného útvaru. Komunikuje s ďalšími organizačnými útvarmi a zodpovedá za dodržiavanie stanovených termínov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496157/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1346
SK ISCO-08
1346004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
1346004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti sociálneho poistenia a súvisiace právne oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: znalosť zákona o sociálnom poistení
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné financie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
odborná terminológia v oblasti starobného dôchodkového sporenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy dávok dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy, atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
formy a metódy návrhov legislatívnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: návrhy právnych a legislatívnych predpisov v oblasti sociálneho poistenia
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika prípravy legislatívnych návrhov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: metodika prípravy právnych a legislatívnych predpisov v oblasti sociálneho poistenia a interných aktov riadenia
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Orientácia v interných dokumentoch, predpisoch a organizačnom poriadku Sociálnej poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepcie výkonu správy dôchodkového, nemocenského poistenia a sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie plnenia prác na projekte, plánovanie úloh
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a ovplyvňovanie interpersonálnych vzťahov a interná komunikácia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania interných predpisov a smerníc v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská činnosť a metodická podpora v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poradenská činnosť a metodická podpora právnym subjektom a fyzickým osobám v oblasti sociálneho poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
prezentovanie plánov projektu, vrátane bilancií, nárokov na zamestnancov, prostriedky a financovanie v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie a vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie činností vyplývajúcich zo zákona o sociálnom poistení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.