Správca prírodných pamiatok

Správca prírodných pamiatokSprávca prírodných pamiatok zodpovedá za výkon personálnych, ekonomických a odborných činností súvisiacich s prevádzkou pamiatky, ktorá typologicky spĺňa charakter historickej zelene. V rozsahu uvedených činností riadi technicko-hospodársku správu, vykonáva odborné, organizačné alebo administratívne práce na zabezpečenie stáleho dobrého stavu prírodnej pamiatky, a to v súlade so zachovaním jej prírodno-krajinárskych, sadovníckych, urbanistických, historických a spoločenských hodnôt. Dbá na trvalé udržanie architektonicko-estetických a porastových kvalít prírodnej pamiatky formou stálej údržby sadovníckej úpravy, odborného ošetrovania vysadených rastlinných druhov a dopĺňania vhodnými drevinami. Správca prírodnej pamiatky vytvára tiež podmienky na jej vhodnú prezentáciu a optimálne využitie najmä ako relaxačno-rekreačné a voľnočasové prostredie pre realizácie rôznych kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496148/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKSprávca historického parku
SKSprávca historickej záhrady
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax v oblasti ochrany prírody alebo pamiatok, resp. v manažmente a marketingu pri správe a riadení verejného majetku.
ISCO-08
5153
SK ISCO-08
5153005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
5153005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Princípy starostlivosti o pamiatkové objekty a prírodné pamiatky.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, znalosť zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
história pamiatkového objektu a regiónu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o histórii prírodného objektu a regiónu.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
inovatívne modely riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby v pamäťových a fondových inštitúciách, múzejná informatika.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
manažment a postupy riadenia prevádzky objektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: S prihliadnutím na jeho špecifiká.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o príprave, zabezpečení a organizovaní prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivít.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o marketingu a reklame v cestovnom ruchu, o propagácii pamiatky ako objektu cestovného ruchu v cestovnom ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany prírodného dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany prírodného dedičstva, znalosť zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o vyhotovovaní faktúr a zmlúv. Základné poznatky o vzniku dodávateľsko-odberateľských vzťahov, kontrole záväzkov a preberaní dohodnutých prác.
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o vedení úradnej a obchodnej korešpondencie.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o fungovaní verejnej správy a fungovaní špecializovanej štátnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizácie a financovania kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
záhradná architektúra
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o drobnej záhradnej architektúre, historický kontext.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Metódy ochrany rastlín a drevín proti škodcom a spôsoby likvidácie rozličných druhov škodcov a chorôb.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby prípravy a aplikácie substrátov na výživu a ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia používané v záhradníckej praxi.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výsadby a ošetrenia stromov a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy prevencie a náprav environmentálnych škôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a modely rozvoja udržateľného kultúrneho cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady protipožiarnej ochrany prírody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné poznatky pri ochrane zdravia, zásady bezpečnosti pri práci, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri používaní nástrojov a drobných poľnohospodárskych mechanizmov, pri používaní chemických prípravkov na ošetrenie rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu objektu - prírodnej pamiatky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov o pamiatkovej starostlivosti s ohľadom na prevádzku pamiatkového objektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie evidencie a inventarizácie zvereného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov a dokladov na spracovanie objednávok v oblasti pamiatkových objektov a na uzatváranie zmluvných vzťahov s rozličnými partnermi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie dokumentácie a odbornej evidencie súvisiacej so správou prírodnej pamiatky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Evidencia vzácnych drevín.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie reportov o hospodárení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
poskytovanie základných informácií o objekte, jeho prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivitách pre médiá a verejnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
príprava, zabezpečovanie a organizovanie prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie údržbárskych a opravárenských prác, preberanie prác od dodávateľov.
Perspektíva: Aktuálna
6
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s externými dodávateľmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
zabezpečovanie dodávok tovarov a služieb pre potreby prevádzky, údržby a rekonštrukcie pamiatkových objektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie dodávateľských služieb súvisiacich so správou pamiatky.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s orgánmi verejnej správy a špecializovanej štátnej správy v oblasti správy pamiatok
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s príslušnými pamiatkovými a odbornými orgánmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie zhotovenia informačných tabúľ, panelov o pamiatke
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane tvorby, prípravy ich obsahu a zabezpečenia ich výroby, osadenia v teréne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
výsadba okrasných rastlín, vrátane ošetrovania po výsadbe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom okrasných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7
riadenie a koordinácia činnosti kultúrnej inštitúcie, jej prezentácia navonok
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Manažment pracoviska.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zabezpečovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri odstraňovaní havarijných stavov a krízových situácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti prírodných pamiatok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie problémov súvisiacich so starostlivosťou o pamiatkové objekty
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Analýza a riešenie problémov spojených so starostlivosťou o prírodné pamiatky.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie prác pri zabezpečovaní prevádzky a údržby pamiatkového objektu s cieľom zachovania jeho prírodných hodnôt
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
organizačné zabezpečovanie návštevníckej prevádzky v pamiatkových objektoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
manažovanie vzťahov s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie a kontrola dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri dodávkach rozličných tovarov a služieb.
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie podmienok a realizácia projektov na rozvoj udržateľného kultúrneho cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.