Technik prevádzky plynárenských zariadení

Technik prevádzky plynárenských zariadeníTechnik prevádzky plynárenských zariadení zabezpečuje výkon prevádzky technologických celkov plynárenských zariadení v spolupráci s odbornými útvarmi. Navrhuje rozhodnutia o prevádzkyschopnosti technologických celkov plynárenských zariadení a o spôsobe zmeny prevádzkových parametrov na základe ekonomického zhodnotenia nákladov. Prostredníctvom IT systémov a databáz spracováva plán údržby (výkon odborných prehliadok a odborných skúšok, realizácia údržby potrubných systémov a technologických objektov a pod.) technologických celkov plynárenských zariadení. Kontroluje výkon údržby na príslušných technologických celkoch plynárenských zariadení v teréne, prostredníctvom IT systémov a databáz. Zodpovedá za dodržiavanie právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496143/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113017
ESCO
1333
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Perspektíva: Aktuálna
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: SAP, GIS, Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V plynárenskej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy prevádzky a údržby potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V plynárenskej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické pravidlá plynu (TPP), Slovenská technická norma (STN), Podniková technická norma (PTN).
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc a ostatných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na obsluhu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie plánu prevádzkových nákladov potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V plynárenskej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava návrhu príkazov na odstránenie nedostatkov a aktualizáciu plánov údržby technologických celkov plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Špecifikácia požiadaviek na rekonštrukcie, prekládky, opravy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a schvaľovanie opráv potrubných systémov a technologických objektov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane navrhovania opatrení na odstránenie nedostatkov v plnení plánu preventívnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly záznamov z preventívnej a korektívnej údržby, revíznych správ z odborných prehliadok a odborných skúšok, poprípade z úradných skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie prevádzkyschopnosti technologických celkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Hodnotenie technického stavu na potrubných systémoch a technologických objektoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a pripomienkovanie projektovej dokumentácie technických celkov plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na kontrolných dňoch investičných stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania ochranného a bezpečnostného pásma plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly križovania zemných prác dodávateľov v priestoroch ochranného a bezpečnostného pásma plynárenských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na úradných, tlakových skúškach a pri prepojovacích a odpojovacích prácach na potrubných systémoch a technologických objektoch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza dát a výsledkov meraní, vrátane odporúčaní na zmeny parametrov plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
import a export údajov pomocou softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Import údajov o technologickom mieste, údržbovej oblasti, údržbovej trasy a technologickom objekte do SAP PM.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií odberateľom v zmysle platného energetického zákona
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Poradenstvo v oblasti pripájania odberateľov alebo budovania nových plynovodov alebo technologických objektov, informácie o ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, určenie podmienok pre investora pri prekládkach plynárenských zariadení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so správcami inžinierskych sietí
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. pri výstavbe vodovodu, kanalizácie, energetických rozvodov, elektrických rozvodov, spojov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie technológií a zariadení na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
odsúhlasovanie technologických postupov prepojových a odpojových prác potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Príprava podkladového materiálu na určenie miesta napojenia pre novonavrhované odberné miesta.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia pri začleňovaní vodíkových technológií do existujúcej a novobudovanej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.