Technik prevádzky plynárenských zariadení

Technik prevádzky plynárenských zariadeníTechnik prevádzky plynárenských zariadení zabezpečuje výkon prevádzky technologických celkov plynárenských zariadení v spolupráci s odbornými útvarmi. Navrhuje rozhodnutia o prevádzkyschopnosti technologických celkov plynárenských zariadení a o spôsobe zmeny prevádzkových parametrov na základe ekonomického zhodnotenia nákladov. Prostredníctvom IT systémov a databáz spracováva plán údržby (výkon odborných prehliadok a odborných skúšok, realizácia údržby potrubných systémov a technologických objektov a pod.) technologických celkov plynárenských zariadení. Kontroluje výkon údržby na príslušných technologických celkoch plynárenských zariadení v teréne, prostredníctvom IT systémov a databáz. Zodpovedá za dodržiavanie právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496143/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113017
ESCO
1333
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Perspektíva: Aktuálna
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: SAP, GIS, Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V plynárenskej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy prevádzky a údržby potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V plynárenskej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické pravidlá plynu (TPP), Slovenská technická norma (STN), Podniková technická norma (PTN).
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc a ostatných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na obsluhu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie plánu prevádzkových nákladov potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V plynárenskej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava návrhu príkazov na odstránenie nedostatkov a aktualizáciu plánov údržby technologických celkov plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Špecifikácia požiadaviek na rekonštrukcie, prekládky, opravy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a schvaľovanie opráv potrubných systémov a technologických objektov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane navrhovania opatrení na odstránenie nedostatkov v plnení plánu preventívnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly záznamov z preventívnej a korektívnej údržby, revíznych správ z odborných prehliadok a odborných skúšok, poprípade z úradných skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie prevádzkyschopnosti technologických celkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Hodnotenie technického stavu na potrubných systémoch a technologických objektoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a pripomienkovanie projektovej dokumentácie technických celkov plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na kontrolných dňoch investičných stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania ochranného a bezpečnostného pásma plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly križovania zemných prác dodávateľov v priestoroch ochranného a bezpečnostného pásma plynárenských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na úradných, tlakových skúškach a pri prepojovacích a odpojovacích prácach na potrubných systémoch a technologických objektoch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza dát a výsledkov meraní, vrátane odporúčaní na zmeny parametrov plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
import a export údajov pomocou softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Import údajov o technologickom mieste, údržbovej oblasti, údržbovej trasy a technologickom objekte do SAP PM.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií odberateľom v zmysle platného energetického zákona
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Poradenstvo v oblasti pripájania odberateľov alebo budovania nových plynovodov alebo technologických objektov, informácie o ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, určenie podmienok pre investora pri prekládkach plynárenských zariadení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so správcami inžinierskych sietí
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. pri výstavbe vodovodu, kanalizácie, energetických rozvodov, elektrických rozvodov, spojov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie technológií a zariadení na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
odsúhlasovanie technologických postupov prepojových a odpojových prác potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Príprava podkladového materiálu na určenie miesta napojenia pre novonavrhované odberné miesta.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia pri začleňovaní vodíkových technológií do existujúcej a novobudovanej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Distribučná sústava, v ktorej sú nasadené prvky inteligentnej siete sa vyznačuje flexibilitou, ktorá zabezpečuje prispôsobenie sa potrebám výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrickej energie. Zaisťuje synchrónnu prevádzku zdrojov na výrobu a skladovanie elektrickej energie. Je dostupná pre nových užívateľov. Zaručuje bezpečnosť a kvalitu dodávky elektriny v súlade s požiadavkami na ňu kladenými. Využíva inovačné technológie v spojení s efektívnym riadením a kontrolou siete. Je odolná voči kybernetickému zásahu. Má prvky samodiagnostiky a samoobnovenia sa pri poruchách.
Charakteristika:
Z dôvodu zabezpečenia dodávok vodíka ku konečným odberateľom bude potrebné vyriešiť spôsob prepravy alebo distribúcie vodíka (čistého alebo v zmesi so zemným plynom) využitím plynárenských potrubných systémov (prepravné plynovody alebo distribučné plynovody). Pre zabezpečenie prepravy čistého vodíka bude možné využívať jednu z línií prepravných plynovodov. Pre zabezpečenie distribúcie zmesi vodíka a zemného plynu (max. 20% vodíka v zmesi. Cieľová hodnota je 36%) je možné využívať distribučné plynovody. Samozrejme realizácia bude možná po vykonaní výskumu a vývoja, ktorý s obsahom 20% vodíka toho času na Slovensku prebieha, vplyvu čistého vodíka na infraštruktúru prepravy, skladovania a distribúcie zemného plynu so všetkými jeho komponentmi.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.