Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve

Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstveŠpecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve posudzuje a vyhodnocuje výsledky nedeštruktívnej kontroly vysokotlakových plynárenských zariadení. Vypracováva vyhodnocovacie protokoly z nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve. Pripravuje metodiky postupov nedeštruktívnych skúšok a vykonáva nedeštruktívnu kontrolu zvarov potrubí a komponentov potrubnej siete. Zodpovedá za výber a realizáciu nedeštruktívnych skúšok pri opravách a rekonštrukciách plynovodov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496142/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Norma STN EN ISO 9712:2012
Poznámka: Spôsoby nedeštruktívneho skúšania podľa STN EN ISO 9712:2012.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia ods. 1 pís. b) potrubné vedenie uvedené v prílohe č. 1. časti skupiny A písm. e


Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát personálu v nedeštruktívnom skúšaní podľa STN EN ISO 9712:2012 pre jednotlivé spôsoby nedeštruktívneho skúšania
Poznámka: Spôsoby nedeštruktívneho skúšania podľa STN EN ISO 9712:2012:
- LT/B,C - skúšanie tesnosti
- MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
- PT - skúšanie kapilárnou metódou
- RT - skúšanie prežiarením
- RT - FAS - vyhodnocovanie rádiogramov
- UT - skúšanie ultrazvukom
- UT-T - meranie hrúbky ultrazvukom
- VT - skúšanie vizuálnymi metódami
- VT-ThP - skúšanie vizuálnymi metódami materiálov z termoplastov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149004
ESCO
2487
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
2149004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
dozimetria žiarenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Princípy a vplyv dozimetrického žiarenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane právnych predpisov a základných pojmov pre oblasť životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V budúcnosti bude ešte kritickejšou cestou infraštruktúry, kde sa bude každé riziko či výpadok minimalizovať na minimum.
Perspektíva: Budúca
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy overovania meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V plynárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
nedeštruktívne metódy skúšania
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Magnetická prášková metóda, kapilárne metódy, skúšanie prežarovaním, skúšanie ultrazvukom, vizuálne skúšanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technika určená na nedeštruktívne skúšanie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Vedomosti o zariadeniach na nedeštruktívne skúšania, vrátane ich funkcií a overenia nastavenia prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia, testovacia a diagnostická technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Stavy, v ktorých sa kovy, resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnovážne binárne diagramy), zliatiny železa s uhlíkom, ocele, správanie sa ocelí počas tavného zvárania, tepelné spracovanie zvarencov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarov a kritéria prípustnosti, nedeštruktívne a deštruktívne skúšanie materiálov a zvarových spojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy radiačnej kontroly v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracie prístroje a systémy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Právne predpisy, normy, špecifikácie a postupy v oblasti nedeštruktívneho skúšania.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technológia montáže, opráv a revízie plynových potrubí a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava metodiky postupov nedeštruktívnych skúšok
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava návrhu postupov a rozsahu opráv potrubných systémov a technologických objektov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nedeštruktívna kontrola zvarov potrubí a komponentov potrubnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola podmienky a dodržania limitov z hľadiska radiačnej ochrany v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a vyhodnocovanie výsledkov nedeštruktívnej kontroly vysokotlakových plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: S cieľom určenia zhody s požiadavkami technických noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie vyhodnocovacích protokolov z nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie výberu a realizácie nedeštruktívnych skúšok pri opravách a rekonštrukciách plynovodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Nastavenie zariadenia, realizácia skúšky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza dát automatizovaného meracieho systému, snímačov zariadení a pod.
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia činností na vyhodnocovanie vplyvu vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
vyhodnocovanie rizík z hľadiska radiačnej ochrany v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a kontrola kvality v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nariadenie vhodného spôsobu kontroly kvality zvarových spojov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.