Kustód

KustódKustód odborne spravuje zverenú zbierku múzea, resp. galérie. Podieľa sa na nastavovaní a zodpovedá za dodržiavanie optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov v depozitári a ich pravidelnú kontrolu. Zodpovedá za operatívnu odbornú agendu správy zbierok, kontroluje evidenčné záznamy o pohybe a správe zbierkových predmetov a podieľa sa na spracovávaní odbornej dokumentácie - kondičných správ, výpožičnej agendy, revízie zbierok a i. Na tieto účely ovláda príslušné softvéry a používa nové technológie na odbornú správu a evidenciu zbierkových predmetov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496139/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKOdborný správca zbierky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621007
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2621007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ide najmä o historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné princípy a metodické odporúčania v oblasti odbornej správy zbierkových predmetov podľa zamerania zbierky.
Perspektíva: Aktuálna
6
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
muzeografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny a prax zbierkových činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri odbornej správe zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Determinanty, postupy a formy digitalizácie múzejných, resp. galerijných zbierok.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie, spracovávanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné spravovanie a dokumentácia zbierky múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorba a kontrola evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov, manipulácia so zbierkovými predmetmi, spracovávanie kondičných správ, výpožičnej agendy, revízie zbierok, druhostupňovej evidencie a i.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci odbornej správy zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v možnostiach uplatnenia digitálnych technológií a nástrojov v súvislosti s odbornou správou zbierky múzea, resp. galérie.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.