Spevák

SpevákSpevák tvorivo interpretuje sólové party piesní a hudobných skladieb. Interpretuje vybraný hudobný štýl, resp. žáner podľa svojho umeleckého zamerania. Spolupracuje s hudobníkmi pri tvorbe, skúšaní a naštudovaní koncertného repertoáru. Vystupuje sólovo alebo ako člen hudobného zoskupenia. Neustále udržiava hlasovú dispozíciu na koncertné predvedenie, príp. tvorbu hudobnej produkcie v nahrávacích štúdiách. Používa výrazové prostriedky a primeraným spôsobom interaguje s publikom na dosiahnutie celkového umeleckého zážitku....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496138/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKSpevák sólista
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q ?
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2652,2652
SK ISCO-08
2652002,2652014
ESCO
1111
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2652002,2652014

Kompetencie

Matematická gramotnosť
4
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Všeobecná náuka o hudbe, základy hudobnej teórie - stupnice, notové kľúče, harmónia, kontrapunkt, hudobné formy, hudobné druhy.
Perspektíva: Aktuálna
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorivé postupy a metódy pri interpretácii vokálnej a vokálno-inštrumentálnej literatúry hudobných diel.
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretačné štýly
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady hlasovej hygieny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teória a techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
notový zápis
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť notového zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
didaktika spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a determinanty sluchovej analýzy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
literatúra hudobného žánru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kultúra pohybu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kultúra a estetika pohybového prejavu s dôrazom na techniky spájania rytmického pohybu s hudbou.
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania hudobného repertoáru, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady vystupovania a práce s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Inovatívne využitie digitálnych technológií pri tvorbe skladieb, naštudovaní koncertného repertoáru, resp. v rámci skúšobného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
5
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorivé podieľanie sa na interpretácii hudobných diel.
Perspektíva: Aktuálna
5
javiskový pohyb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
práca s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sólová spevácka interpretácia príslušného žánra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvinutý hudobný sluch, sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia.
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretácia notového zápisu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie individuálnych originálnych prvkov na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
udržiavanie hlasovej dispozície
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.