Spevák

SpevákSpevák tvorivo interpretuje sólové party piesní a hudobných skladieb. Interpretuje vybraný hudobný štýl, resp. žáner podľa svojho umeleckého zamerania. Spolupracuje s hudobníkmi pri tvorbe, skúšaní a naštudovaní koncertného repertoáru. Vystupuje sólovo alebo ako člen hudobného zoskupenia. Neustále udržiava hlasovú dispozíciu na koncertné predvedenie, príp. tvorbu hudobnej produkcie v nahrávacích štúdiách. Používa výrazové prostriedky a primeraným spôsobom interaguje s publikom na dosiahnutie celkového umeleckého zážitku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496138/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKSpevák sólista
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q ?
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2652,2652
SK ISCO-08
2652002,2652014
ESCO
1111
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2652002,2652014

Kompetencie

Matematická gramotnosť
4
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Všeobecná náuka o hudbe, základy hudobnej teórie - stupnice, notové kľúče, harmónia, kontrapunkt, hudobné formy, hudobné druhy.
Perspektíva: Aktuálna
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorivé postupy a metódy pri interpretácii vokálnej a vokálno-inštrumentálnej literatúry hudobných diel.
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretačné štýly
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady hlasovej hygieny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teória a techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
notový zápis
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť notového zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
didaktika spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a determinanty sluchovej analýzy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
literatúra hudobného žánru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kultúra pohybu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kultúra a estetika pohybového prejavu s dôrazom na techniky spájania rytmického pohybu s hudbou.
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania hudobného repertoáru, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
5
zásady vystupovania a práce s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Inovatívne využitie digitálnych technológií pri tvorbe skladieb, naštudovaní koncertného repertoáru, resp. v rámci skúšobného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
5
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorivé podieľanie sa na interpretácii hudobných diel.
Perspektíva: Aktuálna
5
javiskový pohyb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
práca s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sólová spevácka interpretácia príslušného žánra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvinutý hudobný sluch, sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia.
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretácia notového zápisu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie individuálnych originálnych prvkov na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
udržiavanie hlasovej dispozície
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.