Múzejný/galerijný pedagóg

Múzejný/galerijný pedagógMúzejný/galerijný pedagóg napĺňa a rozvíja vzdelávaciu funkciu múzea/galérie. Zodpovedá za celkovú stratégiu a koncepciu vzdelávania návštevníkov, vyhodnocuje efektívnosť, generuje nové formáty a zodpovedá za obsahovú prípravu a realizáciu edukačných programov múzea/galérie. Múzejný/galerijný pedagóg didakticky sprístupňuje obsah a témy kultúrneho a prírodného dedičstva, prezentovaného špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie rozličným cieľovým skupinám návštevníkov v múzeu/galérii. Prostredníctvom edukačných aktivít odovzdáva informácie o zbierkových predmetoch a iných predmetoch kultúrnej hodnoty a artefaktoch kultúrneho a prírodného dedičstva v kultúrno-historických kontextoch a súvislostiach. Špecifickými prostriedkami cielene tlmočí relevantné obsahy, komunikuje a vedie dialóg s návštevníkmi múzea/galérie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496130/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKMetodik edukačnej činnosti múzea/galérie
SKMúzejný/galerijný edukátor
ENMuseum educator
ENGallery educator
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: prax v oblasti pedagogickej činnosti a relevantnej oblasti zamerania múzea/galérie
ISCO-08
2355
SK ISCO-08
2355002
ESCO
658
SK NACE Rev. 2
P85,R91
CPA 2015
P85,R91
Príslušnosť k povolaniu
2355002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: poznatky z vedných disciplín súvisiacich s profiláciou a špecializáciou múzea, resp. galérie
Perspektíva: Aktuálna
7
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy sprostredkovania informácií o zbierkach múzea/galérie verejnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: nové formy komunikácie a interakcie s publikom, alternatívy a možnosti využitia interaktívnej technológie v rámci múzejnej/galerijnej pedagogickej činnosti, napr. gamifikácia v múzejnej/galerijnej praxi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
múzejno-pedagogické techniky a zdroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a zásady hodnotenia edukačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálny vzdelávací systém
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória výchovy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné vzdelávacie teórie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základné poznatky o súčasných vzdelávacích teóriách
Perspektíva: Aktuálna
7
vývinová psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základné poznatky v oblasti vývinovej psychológie
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby v pamäťových a fondových inštitúciách
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: zásady a postupy marketingového výskumu múzejného/galerijného publika
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie, spracovávanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s kurikulami formálneho vzdelávacieho systému
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stratégií, plánov za galériu/múzeum a ich implementácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v oblasti edukačnej činnosti múzea, resp. galérie
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a napĺňanie vzdelávacej koncepcie múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evaluácia edukačných programov a edukačnej činnosti múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncipovanie a realizovanie vedecko-výskumnej činnosti v oblasti múzejnej, resp. galerijnej pedagogiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncipovanie a príprava edukačných materiálov a výstupov múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov a metodických materiálov pre lektorov a animátorov v múzeu, resp. galérii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: poskytovanie odborných konzultácií v oblasti múzejnej, resp. galerijnej pedagogiky
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v rámci pedagogickej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v rámci múzejnej/galerijnej pedagogiky, vrátane využívania interaktívnej technológie v múzejnej/galerijnej pedagogickej činnosti
Perspektíva: Budúca
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber a vyškolenie nových lektorov a animátorov v múzeu, resp. galérii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber vhodných múzejno-didaktických metód a ich aplikácia v múzejno-pedagogickej praxi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívne vedenie edukačného programu a iného sprievodného kultúrneho programu v múzeu, resp. galérii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.