Výtvarný (umelecký) redaktor

Výtvarný (umelecký) redaktorVýtvarný (umelecký) redaktor navrhuje vizuálny koncept a spoluvytvára grafický dizajn publikácie. Prezentuje jej textové a obrazové časti tak, aby ich čitateľ ľahko vnímal a súčasne mali naňho vizuálny dopad. Vykonáva tieto činnosti samostatne, ako aj dohliada na tím dizajnérov, grafikov a iných umeleckých pracovníkov. Zodpovedá za nastavenie celkového vizuálneho štýlu a vytváranie šablón tak, aby bol vždy rozpoznateľný vzhľad publikácie. Predvída trendy a predkladá návrhy s cieľom zabezpečiť, aby dizajn zostal neopotrebovaný, prípadne navrhuje redizajn. Informuje fotografov o požadovanom štýle a formáte snímok, poveruje ilustrátorov, aby vytvorili potrebnú grafiku a predkladali výber najlepších obrázkov, ktoré sa majú použiť, buď z objednaných obrázkov alebo z fotografií v knižniciach. Zodpovedá za vypracovanie hrubých náčrtov obálky na posúdenie a následné vytvorenie konečného usporiadania. Dohliada na vysporiadanie autorských práv k vytvoreným a dodaným dielam. Zabezpečuje, aby boli...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496129/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENArt editor
ENPicture editor
ENImage editor
ENBook graphic designer
ENBook designer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Väčšina výtvarných (umeleckých) redaktorov začína ako grafický dizajnér.
ISCO-08
2642
SK ISCO-08
2642010
ESCO
578
SK NACE Rev. 2
J58,R90
CPA 2015
J58,R90
Príslušnosť k povolaniu
2642010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy fungovania vydavateľstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v procesoch vydavateľskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy práce v prostredí rôznych grafických programov.
Perspektíva: Aktuálna
6
počítačová grafika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výtvarná kritika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady práce s farbou
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné pojmy v grafickej tvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
6
litografia a reprodukčná grafika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
typografické pravidlá úpravy textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba návrhov vizuálneho konceptu publikácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie textových a obrazových podkladov do tlače
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie dodržania harmonogramu a primeraného čerpania rozpočtu pri umeleckých prácach.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie a selekcia fotografií, kresieb, reprodukcie obrazov na ilustrovanie vnútrajška a obálky publikácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie informácií o existujúcich a nových produktoch, postupoch a technológiách v polygrafickom priemysle
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s grafikmi, dizajnérmi, fotografmi, ilustrátormi atď.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s fotografickými agentúrami, majiteľmi webových obrazových stránok, múzeami, príp. ďalšími subjektmi na účely zabezpečenia práva na použitie ilustračných fotografií a obrázkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci vydavateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie moderných technológií a digitálnych nástrojov v rámci grafických prác v digitálnych médiách.
Perspektíva: Aktuálna
6
úpravy digitálneho obrazu v grafických programoch, jeho príprava na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ovládanie grafických editorov, ako sú Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Acrobat Pro ArtPro plus (Esko), resp. iných použiteľných editorov alebo tvorba 3D packshot.
Perspektíva: Aktuálna
6
úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba výtvarno-technickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie grafického návrhu tlačovín
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.