Učiteľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Učiteľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnenímUčiteľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zaoberá výchovou a vzdelávaním žiakov základnej školy so zdravotným znevýhodnením (telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím). Výučbu žiakov k osvojeniu si všeobecno-vzdelávacích vedomostí a praktických zručností realizuje s použitím adekvátnych postupov a metód zohľadňujúcich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu, spolupracuje s rodičmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496126/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKUčiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
SKUčiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
SKUčiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2352
SK ISCO-08
2352002
ESCO
752
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2352002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychopédia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
somatopédia (výchova a vzdelávanie zdravotne postihnutých)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logopédia (výchova a vzdelávanie detí s poruchami reči)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výchova a vzdelávanie detí so zmyslovými poruchami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávanie detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia (tzv. dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy koncipovania špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy identifikácie modelov integrácie a trendov inkluzívnej pedagogiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy interpretácie špeciálnopedagogických javov a procesov prostredníctvom vedeckého jazyka a z aspektu pomocných vied patopsychológie, patobiológie a sociálnej patológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozoficko-metodické východiská, formy a druhy hodnotenia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich psychodidaktické aspekty
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
definícia individuálnych charakteristík žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
definícia organizačných charakteristík školského systému a inštitucionálnych pravidiel školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
definícia základných pojmov a princípov z oblasti špeciálnej pedagogiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika biologických, psychologických a sociologických aspektov vývinu detí a mládeže s akcentom na zdravotné znevýhodnenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika etiológie a symptomatológie zdravotných postihnutí s akcentom na interpretáciu špeciálno-pedagogických javov a procesov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika metodologických východísk poznávania žiakov a školskej triedy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika programov integrácie a inklúzie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika súčasných teoretických modelov kognitívnej socializácie a vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a organizácia činnosti jednotlivcov a skupín žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo výchovno-vzdelávacom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba adekvátnych edukačných metód vo vzťahu ku konkrétnym diagnózam žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vymedzenie cieľov vyučovania a ich formulácia v podobe učebných požiadaviek
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza všeobecno-pedagogických, všeobecno-didaktických a psychologických osobitostí učenia sa žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vzdelávacieho procesu, jeho porovnanie s naprojektovaným procesom a uskutočnenie korekcií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočnenie didaktickej analýzy učiva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpoznanie sociálno-patologických prejavov správania sa žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba kurikula vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba učebných pomôcok na dosiahnutie vzdelávacích cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s rodinou a ďalšími blízkymi dieťaťa (žiaka) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia špeciálneho edukačného procesu v rôznych organizačných podmienkach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia metód špeciálnopedagogickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia náhradných komunikačných systémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie žiakov objektívne a motivujúco vzhľadom na ich vývinové a individuálne charakteristiky, využívanie rôznych metód hodnotenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia individuálnych charakteristík žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytnutie rád a usmernení pri profesionálnej orientácii žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Terapeutické pomôcky
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.