Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Učiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením

Učiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnenímUčiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti s mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, pre deti s telesným postihnutím, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou, pre deti choré a zdravotne oslabené v materskej škole pri zdravotníckom zariadení vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť zameriava predovšetkým na rozvoj pohybových schopností v jemnej a hrubej motorike, rozvoj verbálnych a neverbálnych komunikačných schopností, základných grafomotorických zručností, získavania si hygienických návykov a rozvoj samostatnosti pri sebaobslužných návykoch. Rozvíja schopnosti detí realizovať sa vo výtvarnom, hudobnom a tanečnom prejave, rozvíja pozitívne morálne a vôľové vlastnosti, kultúrne a spoločenské návyky. Vo svojej komplexnej edukačnej činnosti využíva prvky aromaterapie, muzikoterapi...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496125/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENSpecial kindergarten teacher
SKUčiteľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
SKUčiteľ špeciálnej materskej školy
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q ?
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Poznámka: ISCED: 766 Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: doklad preukazujúci bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2352
SK ISCO-08
2352002
ESCO
752
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2352002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy vypracovania individuálneho vzdelávacieho programu pre dieťa so ZZ
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
5
metódy diagnostiky vývinových a individuálnych špecifík dieťaťa predškolského veku so ZZ
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
5
metódy identifikácie modelov integrácie a trendov inkluzívnej pedagogiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
metódy identifikácie východísk na integráciu a inklúziu s ohľadom na konkrétne individuálne potreby dieťaťa s postihnutím
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
spôsoby vymedzenia kompetencií, úpravy a prispôsobenia obsahu, špecifických cieľov, obsahových a výkonových štandardov pre deti so ZZ tak, aby zodpovedali ich možnostiam a schopnostiam
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
5
spôsoby vymedzenia základných právnych noriem o ochrane detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
5
metódy tvorby individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a charakteristiky základných princípov pri ich vypracúvaní, realizácii a hodnotení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
5
ciele, obsah, metódy, formy, prostriedky hudobnej výchovy, telesnej výchovy, pracovnej výchovy, výtvarnej výchovy a ich špeciálne terapeutické formy aplikované pre deti so zdravotným znevýhodnením, s diferencovanými, individuálnymi edukačnými potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
spôsoby interpretácie záverov odborných vyšetrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
dôsledky jednotlivých postihnutí a narušení na výchovno-vzdelávací proces dieťaťa so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
kultúra priaznivá na edukáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
špecifická komunikácia s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
5
alternatívne smery v špeciálnej pedagogike
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
5
legislatíva a jej časti súvisiace s integráciou detí so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
Video vo vzdelávaní
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
5
navrhovanie a vypracovanie cieľov a úloh na úspešnú integráciu a inklúziu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
vytvorenie a prispôsobenie obsahu, špecifických cieľov, obsahových a výkonových štandardov pre deti so zdravotným znevýhodnením tak, aby zodpovedali ich možnostiam a schopnostiam
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
zhromažďovanie diagnostických informácií o deťoch so ŠVVP, sledovanie a vyhodnocovanie v tíme spolupracovníkov diagnostických údajov a ich využitie v edukácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
5
vytvorenie učebných pomôcok na výchovno-vzdelávací proces pre deti so zdravotným znevýhodnením v závislosti od toho, akú funkciu majú vo výchovno-vzdelávacom procese vykonávať a ktoré úlohy majú plniť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
5
vytvorenie, v spolupráci s odborníkmi, individuálneho vzdelávacieho programu pre konkrétne dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca s rodinou a ďalšími blízkymi dieťaťa (žiaka) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikovanie informácií vo svojej práci z oblasti integrácie detí so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
5
aplikovanie špeciálno-pedagogickej diagnostiky ako základného predpokladu úspešnosti edukačnej práce v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
aplikovanie špecifickej komunikácie s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
5
aplikovanie vhodných postupov vo výchove a vzdelávaní a vytvorenie bezpečného prostredia v triede
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
aplikovanie rôznych foriem práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
5
aplikácia alternatívnych, netradičných smerov v špeciálnej pedagogike
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
5
plánovanie a organizovanie činností jednotlivcov a skupín detí vo výchovno-vzdelávacom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.