Výchovný poradca

Výchovný poradcaVýchovný poradca je pedagogický alebo odborný zamestnanec, ktorý vykonáva špecializovanú činnosť v oblasti výchovného poradenstva. Poskytuje odbornú a metodickú pomoc deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl a školských zariadení. Výchovný poradca vykonáva poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérové poradenstvo. Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, kariérovým poradcom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Výchovný poradca v poradenskom zariadení poskytuje odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496119/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Doklad preukazujúci bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ.

Osvedčenie o špecializačnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 49 a 50)
Poznámka: Osvedčenie sa vyžaduje v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 52 ods. 5)
Poznámka: Protokol sa vyžaduje ako doklad v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. pre zaradenie do kategórie samostatný pedagogický/odborný zamestnanec.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359009
ESCO
773
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná orientácia a voľba povolania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Virtuálna realita vo vzdelávaní
7
metódy a techniky kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metodológia výchovného ovplyvňovania správania žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy identifikácie modelov integrácie a trendov inkluzívnej pedagogiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
inovačné metódy a stratégie pre rozvoj prosociálnych vzťahov v triede
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
7
filozoficko-metodické východiská, formy a druhy hodnotenia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich psychodidaktické aspekty
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
techniky individuálneho a skupinového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
formy pedagogickej diagnostiky, screeningu, depistáže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
7
formy a metódy práce s informáciami a formy metodickej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
práca so skupinou, skupinová dynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
7
psychológia osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Hranie hier vo vzdelávaní
Info etika
Video vo vzdelávaní
7
právne predpisy upravujúce organizáciu a riadenie systému výchovného poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
trendy na trhu práce, vzdelávacie príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
7
pracovný stres
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Video vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Video vo vzdelávaní
7
využívanie pedagogickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
optimalizácia výchovno-vzdelávacích metód na škole – prevencia neurotizácie učiteľov, syndrómu vyhorenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
individuálna konzultačná a poradenská činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
poskytovanie odbornej pomoci a starostlivosti žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
zabezpečenie realizácie účelových preventívnych aktivít pre žiakov a ich zákonných zástupcov zameraných na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, profesijnej orientácie, prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
7
harmonizácia vzťahov medzi jednotlivcom a skupinou, riešenie interpersonálnych problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov celoživotného vzdelávania do výchovnej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
aplikácia rôznych postupov prehlbujúcich sebapoznanie žiaka, jeho silných a slabých stránok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stimulácia sociálnej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika a poradenstvo pri znižovaní agresivity žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
učenie žiakov využívať rôzne rozhodovacie stratégie pri prechode zo školy do školy, zo školy do praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie metód optimalizácie osobnostného vývinu žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimálne využívanie a rozvoj svojich komunikačných a sociálnych zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
využívanie techník individuálneho a skupinového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
pomoc žiakom pri stanovení realistických vzdelávacích a profesijných cieľov a pri vytváraní si kariérových plánov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna realita vo vzdelávaní
7
poskytovanie konzultácií žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie pomoci žiakom a ich zákonným zástupcom pri profesijnej orientácii, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so zákonnými zástupcami detí a žiakov, so zamestnancami pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.